2023 ގައި ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ވަޙީދާ
ހ. މާހާ
ޑިރެކްޓަރ، ބްލަޑް ބޭންކް އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރަޝީދު
ފެހިވިލާގެ ރ. އަނގޮޅިތީމު
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޙްމާން މުޙައްމަދު
ކެނދިކޮޅު. އޯކިޑްމާގެ ނ. ކެނދިކުޅުދޫ
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތުމަނިކެ
މއ. ޖަންބުމާގެ
އެންރޯލްޑް ނަރސް، އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
އަލްފާޟިލް ޔަޙްޔާ އިބްރާހީމް
ފަރިސްތާން ރ. އުނގޫފާރު
އަލްފާޟިލް އާދަމް ޢަލީ
ހަނދުވަރީގެ މ. ރަތްމަންދޫ
އަލްފާޟިލް ޢުމަރު އާދަމް
މުކުރިމަގު. ސޯސަންވިލާ ލ. ގަން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒަކީ
ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 04-1-56
އަލްފާޟިލް އާދަމް ޒާހިރު
ވ. ނަޖުހިޔާ
ކައުންސިލް އޮފިސަރ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޙަކީމް މޫސާ
ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 6207، މާލެ
ޕަބްލިކް ހެލްތު ޕުރޮގުރާމް އޮފިސަރ، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އަޙްމަދު
މ. ކަނދޮޅު
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ސަޢީދު
މ. ފުރަންކަރަ
ޑިރެކްޓަރ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް މުނީރާ
މއ. ޗަބޭލީއާގެ
އެންރޯލްޑް ނަރސް، އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
އަލްފާޟިލާ ޠާހިރާ އަބޫބަކުރު
ހ. ރިވޯރޑް
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަރީފް ފެހިވިނަ
ގއ. ކޮލަމާފުށި
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް، ގއ. ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ރަޝީދު
މއ. ސަލްވީނިޔާ
ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ، އިލެކްޓްރޯނިކްސް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން، މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
އަލްފާޟިލާ ޙިސްނިއްޔާ އަޙްމަދު
ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 729، މާލެ
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްވައްހާބް އިބްރާހީމް
ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 02-ޖީ-74
އަލްފާޟިލް ޙަސަން ރަޝީދު
ދޫނިގެ ތ. ވޭމަންޑޫ
ޓީޗަރ (ދިވެހި)، ތ. ވޭމަންޑޫ ސްކޫލް
އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް
ނާރެސް ގދ. ތިނަދޫ
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒަކަރިއްޔާ
ކަރަންކާވިލާ ހއ. ބާރަށް
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް، ހއ.ބާރަށު ކައުންސިލުގެ އިދާރާ
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަލީކަލޭފާނު
ހުސްނުހީނާގެ ރ. ކަނދޮޅުދޫ
އިންޖިނިއަރ، ފިޝްރޫމް، ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް/މިފްކޯ
އަލްފާޟިލާ މަމްދޫޙާ ޢަބްދުﷲ
މާހާ ނ. ހޮޅުދޫ
އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް ޑިޕާޓްމަންޓް/ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް/މިފްކޯ
އަލްފާޟިލް ނުޢުމާން ޢުމަރު
ފިރުދައުސް ޅ. ހިންނަވަރު
އެސިސްޓެންޓް އިންޖިނިއަރ، ސިވިލް ވަރކްސް، ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް/މިފްކޯ
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޙަސަން
ރަނައުރާގެ ޅ. ހިންނަވަރު
މެނޭޖަރ، ކެންޓީން ސަރވިސް، ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް/މިފްކ
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަލީ
ގުލްބަކާގެ ސ. ހިތަދޫ
އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ
އަލްފާޟިލް ޢީސާ ޚަލީލް
ނޫއަލި ޅ. ހިންނަވަރު
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމް
ގުލްޒާރުގެ ޅ. ނައިފަރު
ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރ، ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް، ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް/މިފްކޯ
އަލްފާޟިލް ޢުޘްމާން ޙަސަން
މުލަ ށ. ކޮމަންޑޫ
ޑިރެކްޓަރ، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް/ ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު
ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 04-ޖީ-113
އަލްފާޟިލް ޝަފީޤް މުޙައްމަދު
ހަލަވެލި އދ. މަހިބަދޫ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަޙީދު
ނައިޓްސްޓާރ ކ. ގުރައިދޫ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، މާލެއަތޮޅު ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މޫސާ
މުރަކަ ދ. ބަނޑިދޫ
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް، ދ. ބަނޑިދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ
އަލްފާޟިލާ ޝަފީޤާ އިދުރީސް
ޖުވެލް ދ. ކުޑަހުވަދޫ
އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް އިބްރާހީމްކޮއި
ސެމިނަރ ގދ. ތިނަދޫ
ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ، ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް/މިފްކޯ
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން މުޙައްމަދު
ވީނަސްގެ ޅ. ހިންނަވަރު
ސީނިއަރ މެކޭނިކް، ސްލިޕްވޭ، ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް/މިފްކޯ
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިރު
ސައިން ގދ. ތިނަދޫ
ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ، އޮޕަރޭޝަންސް އެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް، ހެޑްއޮފީސް/ މިފްކޯ
އަލްފާޟިލާ ޝީރީނާ ޢަލީ
މޫނިމާގެ މ. ދިއްގަރު
ފެމިލީ ހެލްތު އޮފިސަރ، މ. ދިއްގަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒު
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޢަލީ
ދުވެލި ހދ. ނޮޅިވަރަން
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ފަސްޓް ސާރޖަންޓް މޫސާ އިބްރާހީމް
ތުނޑި. އުރަހަ، ލ. ގަން
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު ޒުހުރީ
ފަރެސް އަވަށް. ހަވާއީ، ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ
އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް ޙުސައިން
ގާލްފީސް ޅ. ހިންނަވަރު
ޕްލާންޓް އިންޖިނިއަރ، ކަނޑުއޮތްގިރި/މިފްކޯ
އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޢަލީ
އާރު ހއ. ފިއްލަދޫ
އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިބްރާހީމް
ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 6563، މާލެ
ޗީފް އިންޖިނިއަރ، ޕްރޮޖެކްޓްސް/މިފްކޯ
އަލްފާޟިލް އާދަމް އިސްމާޢީލް
ޚަލީފާ ޅ. ހިންނަވަރު
ސީނިއަރ ބޯސަން، ފްލީޓް، ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް/މިފްކޯ
އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޒަރީރާ މުޙައްމަދު
ޖޭމުގަސްދޮށުގެ ސ. ފޭދޫ
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ، ފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް/އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަފީޤު
ބަށިގަސްދޮށުގެ ސ. ހިތަދޫ
އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު
ވެލަގަލި ތ. ގުރައިދޫ
އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، ތ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޒާހިރު
ބަނަފުސާވިލާ ނ. ހޮޅުދޫ
ފަސްޓް އިންޖިނިއަރ ފްލީޓް ވެސެލްސް، ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް/މިފްކޯ
އަލްފާޟިލާ ޒަހިއްޔާ އިސްމާޢީލް
ފިނިފެންވިލާ ކ. މާފުށި
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، މާލެއަތޮޅު މާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޙުސައިން ރަޝީދު
ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 04-2-99
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރަޝީދު
އުދަރެސް ދ. ކުޑަހުވަދޫ
ފެމިލީ ހެލްތު އޮފިސަރ، ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ސަޢުދީ
އޭޝް ސ. ހިތަދޫ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، ސ. ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
އަލްފާޟިލް މޫސާ މުޙައްމަދު
ސީވީޑް ލ. މާވަށް
ޗީފް އިންޖިނިއަރ، ފްލީޓް ވެސެލްސް، ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް/މިފްކޯ
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްވާޙިދު މުޙައްމަދު
މޫރިތި ޅ. ނައިފަރު
ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރ، އެކައުންޓްސް އެންޑް ފައިނޭންސް، ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް/މިފްކޯ
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޢަބްދުﷲ
ޝަބާބު ސ. ހިތަދޫ
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ، ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީސް، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް
ޓިޔްލިޕް ޅ. ހިންނަވަރު
ރީޖަނަލް މެނޭޖަރ، ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް/މިފްކޯ
އަލްފާޟިލާ ސަޢާދާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް
ވާދީ ހއ. ކެލާ
ފެމިލީ ހެލްތު އޮފިސަރ، ހއ. ކެލާ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޣަނީ ޢުމަރު
ހަމަހިމޭންގެ ޅ. ނައިފަރު
ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރ، އެޗް.އާރު. މެނޭޖްމަންޓް/ ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް/މިފްކޯ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މަނިކުފާނު
އާކާސްވިލާ ނ. ވެލިދޫ
ސުޕަވައިޒަރ، ސިވިލް ވަރކްސް/ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް/މިފްކޯ
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޒަކަރިއްޔާ
އޮޅުމަތީގެ ޅ. ނައިފަރު
އެސިސްޓެންޓް އިންޖިނިއަރ، ކޭނަރީ މެއިންޓެނަންސް/ ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް/މިފްކޯ
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް
މ. ޓެމަރިސްކް
މެނޭޖަރ، މެކޭނިކަލް އެންޑް ސަޕޯޓް ސަރވިސް/ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޖުތަބާ
ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 1542، މާލެ
ޓީޗަރ (ޤުރްއާން)، ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒު
ސަބް-އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޔަމަން ޢަލީ
ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 01-3-107
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް މުޙައްމަދު ސަމީރު
މ. ކަގި
ކްލިނިކަލް ނަރސް، އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ޕްރިޒަން ސްޓާފް ސާރޖަންޓް ޢަބްދުއްސައްތާރު މުޙައްމަދުފުޅު
ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް 06-01-6
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
އަލްފާޟިލާ ޝަމްސުއްނިސާ ޙަސަން
ބާބުއްސަޢާދާ ލ. ކުނަހަންދޫ
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް، ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަސީމް
ނޫރު ރ. އުނގޫފާރު
ސީނިއަރ އިލެކްޓްރިޝަން، ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް/މިފްކޯ
ސަބް-އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުއްރައްޒާޤް މުޙައްމަދު
ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް 15-3-08
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން
ހުދުއަސުރުމާގެ ޅ. ނައިފަރު
ސީނިއަރ މެކޭނިކް، ކޭނަރީ މެއިންޓެނަންސް ޔުނިޓް، ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް/މިފްކޯ
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ
ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 07-3-1
އިންޖިނިއަރިންގ ކޮންސަލްޓަންޓް، މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (މިފްކޯ)
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަމީޒް
ހ. ފެވަރިޓްވިލާ
ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޕްރޮޑިއުސަރ، ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޝީދު
ހ. މާކޯޅިގެ
ޑެޕިއުޓީ ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ރަޝީދު
މ. ޙުސައިންއާބާދު
މެނޭޖަރ، ސައުންޑް އިންޖިނިއަރިންގ / ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ ރަޒީނާ
މިސްކިތްދޮށުގެ ސ. ހިތަދޫ
އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އަލްފާޟިލާ ޒުބައިދާ ޢަބްދުލްޙަމީދު
ހުޅުމާލެ. ގޯތި ނަންބަރު 10516
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އަމީޒާ މުޙައްމަދު
ފިނިފެންމާ ސ. ފޭދޫ
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ، ފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް/ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ހާރޫން ޢަލީ
ލޫބިޔާ ލ. ފޮނަދޫ
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް
މއ. ދޫގަސް
މެނޭޖަރ، ޓްރާންސްމިޝަން މެއިންޓެނަންސް / ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޙުސައިން
ގ. ފުލްމޫން
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
އަލްފާޟިލް ސުލައިމާން ޢަލީ
ނޫރާނީމާގެ ގއ. ވިލިނގިލި
ސީނިއަރ ކާޕެންޓަރ، ސިވިލް ޕްރޮޖެކްޓްސް، ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް/މިފްކޯ
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރަޝީދު
ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް 03-ޖީ-103
ޑެޕިއުޓީ ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޞީރު
ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 4491، މާލެ
ޑެޕިއުޓީ ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޙްމާން މުޙައްމަދު
ނެލުމް ނ. ހޮޅުދޫ
ޕްލާންޓް އިންޖިނިއަރ، ސްލިޕްވޭ/ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް/މިފްކޯ
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
އެވަރބްލޫ، ޅ. ކުރެންދޫ
ސީނިއަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް
ދޮންފެހިގެ ލ. ދަނބިދޫ
ހެޑް ކޭޝިއަރ، ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް/މިފްކޯ
އަލްފާޟިލާ ފަރިޔާލު މުޙައްމަދު
ނިއުސްޓަރ ދ. ރިނބުދޫ
ފެމެލީ ހެލްތް އޮފިސަރ، ދ. ރިނބުދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު
ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އިބްރާހީމް ޢަދުނާން އަނީސް
ބީޗްވިލާ ގއ. މާމެންދޫ
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
އަލްފާޟިލާ ޢާބިދާ ޢުމަރު
ރަބީޢުގެ ހއ. ހޯރަފުށި
ޓީޗަރ، ހއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
އަލްފާޟިލް މުޝްތާޤު ފިރާޤު
މއ. މުތީ
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނާޞިޙާ
ހ. ހީނާގަސްދޮށުގެ
މެނޭޖަރ، އެގްޒެކެޓިވް ބިއުރޯ، ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އިޤްބާލް
މ. އެވަރބްލޫ
ޑިރެކްޓަރ، ޕީ.އެސް.އެމް. ކަނެކްޓް އެންޑް ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓް ނެޓްވަރކް އޮޕަރޭޝަންސް/ ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
އަލްފާޟިލް މޫސާ ޢީސާ
ދީފްރަމްގެ ޅ. ހިންނަވަރު
ފޯމަން، މިފްކޯ މަސްފިހާރަ/މިފްކޯ
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ރުޝްދީ
ރަންހަދާގެ ސ. ހިތަދޫ
ކައުންސިލް އޮފިސަރ، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އަލްފާޟިލް މޫސާ ޒަކަރިއްޔާ
މ. ލައިޓްސިގްނަލް
މެނޭޖަރ، ޓްރާންސްމިޝަން މެއިންޓެނަންސް/ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
އަލްފާޟިލާ ނިޢުމާ ޢަބްދުލްމުޙްސިން
ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 4716، މާލެ
ޓީޗަރ (ޤުރްއާން)، އަލްމަދްރަސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ
ކޮމާންޑް ސާރޖަންޓް މޭޖަރ އަޙްމަދު އިބްރާހީމް
ދިލްބަހާރުގެ އދ. ދަނގެތި
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ރިޔާޟް
މ. ނީނާ
އެސިސްޓެންޓް އިންޖިނިއަރ، މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް
އާހިޔާ ޅ. ނައިފަރު
ސީނިއަރ މެކޭނިކް، ކޭނަރީ މެއިންޓެނަންސް ޔުނިޓް، ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް/މިފްކޯ
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް، ލެފްޓިނަންޓް ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލް
ގ. އެރިއަދޫ
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ރަޝީދާ
ހ. ކެލާމާ ހިޔާ
އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ، ކަލާފާނު ސްކޫލް
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2023 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޢިއްޒަތް
ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު
ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު
ޚާރިޖީ ޚިދުމަތުގެ އެންމެ މަތިވެރި ޝަރަފު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: