އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒަކީ
ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 04-1-56

މުޙައްމަދު ޒަކީ، ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވަން ފެށްޓެވީ، 3 މާރިޗު 1973 ގައެވެ. އުމުރުން 65 އަހަރުވެގެން، 28 އޮކްޓޫބަރު 2020 ގައި ރިޓަޔަރ ކުރެއްވިއިރު ހުންނެވީ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒޭމިނޭޝަންސްގެ ސީނިއަރ ޕްރިންޓިންގ ސުޕަވައިޒަރެއްގެ މަގާމުގައެވެ. މުޙައްމަދު ޒަކީ ވަނީ، 47 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވައިފައެވެ.

މުޙައްމަދު ޒަކީ ފުރަތަމަ އަދާކުރެއްވީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރުގެ ސީ.އައި. ޑިވިޜަންގެ ފޯމޭނެއްގެ ވަޒީފާއެވެ. އޭގެފަހުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޕިޔޯނު ކަމާއި، އެޑިޔުކޭޝަނަލް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފީހުގެ ޕިޔޯނުކަން ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެ އޮފީހުގެ ޕްރިންޓަރު ކަމާއި، އެޑިޔުކޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރުގެ ޕްރިންޓަރު ކަމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމު ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒުގެ ސީނިއަރ ޕްރިންޓަރުކަންވެސް ކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން، އެ މަރުކަޒުގެ ޗާޕާބެހޭ އެހީތެރި ކަމާއި، ފޮތް ޗާޕުކުރާ ބައިގެ ސީނިއަރ ޕްރިންޓަރު ކަމުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒޭމިނޭޝަންސްގެ ސީނިއަރ ޕްރިންޓަރު ކަމާއި، ޕްރިންޓިންގ ސުޕަވައިޒަރުކަންވެސް މުޙައްމަދު ޒަކީ ކުރެއްވިއެވެ.

މުޙައްމަދު ޒަކީ ވަޒީފާ އަދާކުރެއްވިއިރު، އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން ހިންގާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިމްތިޙާނުތައް ކަމަށްވާ ޖީ.ސީ.އީ. އޯ. ލެވެލް އިމްތިޙާނުގެ ސުވާލު ކަރުދާސްތައް ސެންޓަރުތަކަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތާއި، ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓުފިކެޓު އިމްތިޙާނާއި، ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލްގެ ސެޓުފިކެޓު އިމްތިޙާނުތަކުގެ ސުވާލު ޕޭޕަރުތައް ޗާޕުކުރުމާއި، ކޮލޭޓް ކުރުމާއި، ހީރަސްޖެހުމާއި، ޕޭޕަރުތައް ޕެކް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރައްވައިފައި ވެއެވެ. އަދި ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓުފިކެޓު އިމްތިޙާނާއި، ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލްގެ ސެޓުފިކެޓު އިމްތިޙާނުތަކުގެ ސުވާލު ކަރުދާސްތައް ޓައިޕް ކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތްވެސް އަމާނާތްތެރިކަމާއި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ވަނީ ކުރައްވައިފައެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒޭމިނޭޝަންސުން، އޯ. ލެވެލް އާއި، އޭ. ލެވެލްގެ ސެންޓަރުތަކަށް، އިމްތިޙާނުގެ ސުވާލު ކަރުދާސްތައް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށްތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތަކުގައި މުޙައްމަދު ޒަކީ ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައި ވެއެވެ.

ދިގު މުއްދަތެއްގައި މި މަސައްކަތް ކުރެއްވިއިރު، އެއްވެސްއިރެއްގައި މައްސަލައެއް ޖެހިގެން ސުވާލެއް ކުރަން ޖެހިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ. އަދި މިފަދަ ޒިންމާދާރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން، ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ތަނުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމުގައި މުޙައްމަދު ޒަކީއަކީ، އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ނަމޫނާ ދެއްކެވި ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރި ތެދުވެރި ބޭފުޅެކެވެ.