2023 ގައި ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްޤާރީ އިބްރާހީމް ރަމްޒީ
ހިޔާ ށ. ފުނަދޫ
ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި، އުނގަންނައިދިނުމާއި، ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމުގެ ދާއިރާއިން، ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި، އުނގަންނައިދިނުމުގެ ރޮނގުން:
އައްޝައިޚް ޙަސަން ލަޠީފް މޫސާ
ހިކަދިގަސްދޮށުގެ ސ. ހިތަދޫ
އިސްލާމްދީނަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، ދީނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމާއި، ދީނީ ޢިލްމު އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދާއިރާއިން، އިސްލާމްދީން އުނގަންނައިދިނުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ އަމީރު
ލަކީސްޓާރ ދ. ބަނޑިދޫ
ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާއިން، ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފަންނު ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ފާރޫޤު އަޙްމަދު
ކްރެޝެންޓްވިލާ ހދ. ފިނޭ
ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާއިން، ދިވެހިބަހުގެ ލިޔުންތެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
ލިޔުންތެރިންގެ ގުޅުން
ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާއިން، ދިވެހިބަހާއި ބަހުގެ ޢިލްމު ކުރިއެރުވުމާއި، ބަސް ދިރާސާކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްޞަމަދު ޢަލީ
ނިކަގަސްދޮށުގެ މ. ވޭވަށް
ދިވެހި ސަގާފަތާއި އާދަކާދައިގެ ދާއިރާއިން، އިހުގެ ފަންނުތައް ދިރުވައި އާލާކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަޖީހު ޕޭންޓްލޭންޑް
ބ. އޭދަފުށި
ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން، ތަޢުލީމު އުނގަންނައިދިނުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު ގުރަހަ
ހއ. އިހަވަންދޫ
މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން، ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމާއި، ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޙަސަން ސަޢީދު
މާދަޑު. އެއްގަމިގެ ޏ. ފުވައްމުލައްެ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ދިވެހިން ބިނާކުރުމަށާއި، ދިވެހިން ޝައުޤުވެރިކުރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ޝިޔާމާ އަޙްމަދު
މ. ކަރޭޖް
އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ޤާއިމުކޮށްދީ، ފަރުދުންގެ ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ރޮނގުން
ކެޑޭޓް މޭޖަރ ޔާސިރު މުޙައްމަދު
މައިދާން ޅ. ނައިފަރު
އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއިން، މުޖުތަމަޢުގެ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ޒުވާނުންގެ ތަރައްޤީއަށާއި، ޒުވާނުން ބިނާކުރުމަށާއި ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ޝިފްޒާ މުޞްޠަފާ
މާދަޑު. އާސާން ޏ. ފުވައްމުލައް
ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާއިން، މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙްސިން
ގުލްފާމްގެ ހދ. ނައިވާދޫ
ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާއިން، ޒިންމާދާރު ނޫސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަލީމް
މ. ކުނޑި
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން، މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝާނީ
މ. ތަރިވިދާގެ
ކަލިނަރީ އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަޒުމީ ޙަލީމް
މ. ހަރްމަލްގެ
ވިޜުއަލް އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން، ފައިން އާޓްސް (ލިޔުމާއި، ކުރެހުމާއި، ފަރުމާކުރުން)ގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިހާން ނަޞީރު
ހ. ސޯފިޔާ
ޕަރފޯމިންގ އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން، ރޭޑިއޯ ޑްރާމާ ކުޅުމާއި، މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ރޮނގުން
ސާރޖަންޓް ޢަބްދުﷲ ޝަހުނީޒް
އޯކިޑުމާގެ ނ. ޅޮހި
ޒުވާނުންގެ ދާއިރާއިން، ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޫޙް އާލާކުރުމުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2023 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޢިއްޒަތް
ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު
ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު
ޚާރިޖީ ޚިދުމަތުގެ އެންމެ މަތިވެރި ޝަރަފު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: