ރިޔާސީ ބަޔާން

ހޯދާ


ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

މި އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރުމަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވުން
14 އޮގަސްޓް 2022, ދެންނެވުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށ. ފީވަކު ކައުންސިލާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުން: ފީވަކަށް ޢުމުރާނީ އަދި އިޖުތިމާއީ ތަރައްޤީއެއް ގެނެސްދިނީ މިސަރުކާރުން ކަމުގައި ކައުންސިލުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައި
14 އޮގަސްޓް 2022, ޚަބަރު
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު، މިއަދު ހުޅުއްވައިލައްވައިފި
14 އޮގަސްޓް 2022, ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއާ ނޮޅިވަރަމަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައި މާލެ ވަޑައިގެންފި
13 އޮގަސްޓް 2022, ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކުޅުދުއްފުށީގައި ސިއްޙީ ޚިދުމަތަށް ސަރުކާރުން ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދައިދީފައިވާކަން ކައުންސިލުން ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައި
13 އޮގަސްޓް 2022, ޚަބަރު