ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ޙުސައިން ޢާމިރު
ސެކްރެޓެރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
އަލްއުސްތާޛު ޢައްބާސް ޝަރީފު
ސެކްރެޓެރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ލީގަލް އެފެއާޒް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު އިކްރާމް
ސެކްރެޓެރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ
މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އެޓް ދަ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ރެޒިޑެންސް
ޢަލީ ޝަރީފް
ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ ފޮރ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

މުޢާޛު ޙަލީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޑިފެންސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ނަޞީރު މުޙައްމަދު
އެމްބެސެޑަރ އެޓް ލާޖް އޮފް ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
މުޙައްމަދު ޝަހުދީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެފެއާޒް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ކިނާނަތު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމް ލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
މުޙައްމަދު ޝަމްޢާން ވަޙީދު
ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިމިގްރޭޝަން
ޙަސަން ޒަރީރު
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް
ޔޫސުފް މާނިޢު މުޙައްމަދު
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް
އަލްއުސްތާޛާ ލުބްނާ މުޙައްމަދު ޒާހިރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

ޙުސައިން ޝާމް އާދަމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިނޭންސް
އަޙްމަދު މާޒިން
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިނޭންސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޑިޔުކޭޝަން
ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޑިޔުކޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ޚަދީޖާ ޢަބްދުއްޞަމަދު ޢަބްދުﷲ
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތް
އިސްމާޢީލް ޢަބްދުﷲ
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތް
އަޙްމަދު ޤާސިމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް

މުޙައްމަދު ޠާރިޤް އަޙްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް

ޑޮކްޓަރ ޢަމްޒަތު އަޙްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު ޢަބްދުލްހަކީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އާމިނަތު ޙުސައިން ޝަރީފް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން

އިބްރާހީމް ޢާމިރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން
މުޙައްމަދު ރިޔާޟް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން
ޢަބްދުއްރައްޒާޤު އިބްރާހީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ޙުސައިން ޢިމްރާން ޢަބްދުލްމުހައިމިން
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
މުޙައްމަދު ފާއިޒް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
އިބްރާހީމް ނިޡާމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
މުޙައްމަދު ދިލްޝާން ޢަބްދުﷲ
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ދިވެހި ލެންގުއޭޖް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

އަޙްމަދު ސާލިމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ދިވެހި ލެންގުއޭޖް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
މުޙައްމަދު ޝަހުރުއްޛިޔާދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ދިވެހި ލެންގުއޭޖް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މަރްޔަމް ފިޒާނާ ރަޝީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުއްރަޙީމް ޙަސަން
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
އަޙްމަދު ޝަފީޢު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އިބްރާހީމް ޠަޢާމު މުޙައްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
އިބްރާހީމް ނަޡީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
އިސްމާޢީލް ޙަމީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޙަސަން ރަޝީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރ

މަރްޔަމް ވިޝާމާ އަޙްމަދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް

އަޙްމަދު މުނާޒު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސް

މުޙައްމަދު ރަފީޤު ޙަސަން
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސް
އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސް
އަޙްމަދު ރަޝީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސް
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވަރކްސް

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން ލެވެލްގެ އިތުރު މަޤާމުތައް

އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙަލީމް
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ
އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީގޭގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ