2023 ގައި ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ފަހުމީދީދީ
ގ. ސިނަމާލެ 1 01-13
އިސްލާމްދީނަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، ދީނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމާއި، ދީނީ ޢިލްމު އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލާ ރަޝީދާ އިބްރާހީމް
އާރު ގދ. ތިނަދޫ
ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާއިން
ވޮޔޭޖަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން
ކެޕްޓަން އަޙްމަދު ޒުބައިރު
މ. މޯނިންގވިލެޖް
ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއިން
އަލްފާޟިލް މައިޒާން ޢަލީމަނިކު
ހ. އިސްދޫ
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2023 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޢިއްޒަތް
ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު
ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު
ޚާރިޖީ ޚިދުމަތުގެ އެންމެ މަތިވެރި ޝަރަފު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: