މިނިސްޓަރުން ފެންވަރުގެ ބޭފުޅުން

އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޒާހިރު
ޗީފް އޮފް ސްޓާފް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ޢަލީ ޝިޔާމް
މިނިސްޓަރ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް އޮފީސް
އަޙްމަދު ސަމީރު
މިނިސްޓަރ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް އޮފީސް
ޒަހާ ވަޙީދު
މިނިސްޓަރ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް އޮފީސް
އިބްރާހީމް ވަޙީދު
މިނިސްޓަރ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް އޮފީސް
ނިޝާން ދިޔަމިގިލީގެ ޝަރަފުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ ޑޮކްޓަރ މުޞްޠަފާ ލުޠުފީ
ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރ އޮން ސޯޝަލް ޕޮލިސީ, ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން
ޗާންސެލަރ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ޑރ. ޙަސަން ޙަމީދު
ޗާންސެލަރ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ