1996 ގައި ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ފާއިޒާ
ގ.ޑޭޒީމާގެ
ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ހީރާ ޔޫސުފްފުޅު
މއ.ހީރާގެ
ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ސަރުދާރު ދޮންމަނިކު
މ.ނޫވިލު
ކުރެހުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

1996 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: