1996 ގައި ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

ސޮސައިޓީ ފޮރ ހެލްތް އެޑިޔުކޭޝަން
"ސަސަކާވާ ހެލްތް ޕްރައިޒް - 1996" ގެ ޝަރަފުވެރި އިނާމު ލިބުން
ޑޮކްޓަރ ފަރަޙްނާޒް ފައިސަލް
ހ.އަތިރީގެ
ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ.) ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ވާޙިދު
މ.ބަނަފްސާވިލާ
ކޯހުން އެންމެމޮޅު ޠާލިބަކަށް ހޮވުން
އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ރަޝީދު
މ.ތްރީސްޓާރ
ބްލަންޑެލް ޕްރައިޒް ޙާޞިލު ކުރެއްވުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލަޠީފު
ބްލާސަމްވާދީ/ ޏ.ފުވައްމުލައް
ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

1996 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: