1996 ގައި ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް ސަމަރުބުލޫ އިބްރާހީމް މަނިކު
މިޔުޒިކާއި ލަވަކިޔުން ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މޫސާ ޢަލީ
ގ.ފީނި
ދިވެހި ބަހަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާމިރު އަޙްމަދު
ހުސްނުހީނާގެ/ ގދ.ފަރެސް
ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
ސޮސައިޓީ ފޮރ ހެލްތް އެޑިޔުކޭޝަން
ޖަމާޢަތަށް ފައިދާހުރި ޚާއްޞަ ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މޫސާ ދާއޫދު
ރަޝީދާ މަންޒިލް/ ފ.މަގޫދޫ
އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް ޙުސައިން
ހަޒާރުމާގެ/ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަސަން
އޯކިޑްވިލާ/ ނ.ހޮޅުދޫ
ތަޢުލީމަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އާދަމް ޢަލީ
ހަނދުވަރީގެ/ މ.ރަތްމަންދޫ
ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޙަމީދު އިބްރާހީމް
ކުދީނާގެ/ ހއ.ހޯރަފުށި
މަސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު
މ.ނިރޮޅު
ޓޫރިޒަމްގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ދޮންކަމަނަ
ރަންއަވި/ ގދ.ފިޔޯރީ
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޢަބްދުލްޤާދިރު
ގ.ގޯޅިތެރޭގެ
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ރަޝާދު
ކަންމަތީވިލާ/ ގއ.ދެއްވަދޫ
އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު މަނިކެ
ހ.މާވެލް
އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިރު
ހ.ފެއަރީ
ނޫސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު
ހ.އަންދަރުސަވާ
ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ޞަފާ ތައުފީޤު
ހ.ހާޖަރާގެ
ލަވަކިޔުމުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

1996 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: