ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: 2040 އަށް ދާއިރު ހދ އަތޮޅު އޮންނަން ބޭނުންވާ ގޮތުގެ ތަސައްވުރު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިއްސާކުރެއްވި
26 ފެބުރުވަރީ 2024
އަންނަ މަހުން ފެށިގެން މިސްކިތްތަކުގެ ކަރަންޓްބިލު ޑޮމެސްޓިކް ރޭޓުގައި ދައްކާގޮތަށް ލުއިދެއްވާފައިވާކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޢުލާނު ކުރައްވައިފި
26 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކުވޭތުގެ ލިބަރޭޝަންޑޭގެ މުނާސަބަތުގައި އެޤައުމުގެ އަމީރަށް އަދި ބޮޑުވަޒީރަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
26 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހދ. ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ދިވެހި ތާރީޚުގައިވެސް ނުދެކޭފަދަ ހަރުދަނާކަން މި ސަރުކާރުން ދައްކަވާކަން ފާހަގަކުރެއްވި
26 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުންވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާކުރައްވާފައި
26 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހދ. ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުންވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާކުރައްވާފައި
26 ފެބުރުވަރީ 2024
ނެއްލައިދޫ ރައްޔިތުންނަށް އިޤުތިޞާދީ ނަފާ ހޯދޭނެ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކައިރީގައިވާ ހިރިނައިދޫ ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
26 ފެބުރުވަރީ 2024
މިއަހަރު ތެރޭގައި 50 ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލް އޮފީސް ގާއިމު ކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި، ބޮޑު މަޝްރޫޢެއް ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
26 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހދ. މަކުނުދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުންވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާކުރައްވާފައި
26 ފެބުރުވަރީ 2024
އިންވެސްޓަރ ފައިނޭންސްގެ އުސޫލުން ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ އުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ޤަޞްދުކުރައްވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
26 ފެބުރުވަރީ 2024