1.      މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ދަޢުވާ ކުރުމާއި ދަޢުވާ ލިބިގަތުން.

2.      އާބިޓްރޭޝަނާއި މީޑިއޭޝަން ފަދަ އޯލްޓަނޭޓިވް ޑިސްޕިއުޓް ރިސޮލިއުޝަން ނިޒާމުތައް މެދުވެރިކޮށް ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިނގާ މައްސަލަތަކުގައި ސަރުކާރު ތަމްސީލުކުރުން.

3.      ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި އިދާރާތަކުން ސޮއިކުރާ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން، މި ލިޔުންތަކާ ގުޅޭކަންކަމުގައި އެ އިދާރާތަކަށް ޤާނޫނީ ލަފާދިނުން.

4.      ސަރުކާރާއި އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއެކު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކާ ގުޅިގެން އުފެދޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރަށް ޤާނޫނީ ލަފާދިނުން.

5.      އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތައް އެކުލަވައިލުމުގައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ލަފާދިނުމާއި އެ އިދާރާތަކުން އެކުލަވައިލާ ގަވާއިދުތަކަކީ ޤާނޫނުތަކުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހެދޭ ގަވާއިދުތަކެއްތޯ ބަލައި، އެގަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ ބެހޭގޮތުންނާއި އެ ގަވާއިދުތަކަށް ގެނެވޭ އިސްލާޙުތަކާ ބެހޭގޮތުން ޤާނޫނީ ލަފާދިނުން.

6.      ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކުތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ބޭންކުތަކާއި އެނޫންވެސް މާލީ އިދާރާތަކުން ސަރުކާރަށް ނަގާ ލޯނުތަކުގެ ލޯނު އެގްރީމަންޓްތަކުގައި ސަރުކާރުން ސޮއިކޮށްފައިވާގޮތާއި، އެ އެގްރީމަންޓްތައް ތަންފީޒު ކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން އެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޤާނޫނީ ލަފާދިނުން.

7.      ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބިލުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤުކުރުމުގެ ކުރިން އެ ބިލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާދިނުން.

8.      ބައިނަލްއަގުވާމީ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ދިވެހި ދައުލަތުން އުފުލަންޖެހޭ  ބައިނަލްއަގުވާމީ އިލްތިޒާމްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހި ސަރުކާރަށާއި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ޤާނޫނީ ލަފާދިނުން.

9.      ބޭރު ޤައުމުތަކާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކު ރާއްޖެއިން ސޮއިކުރާ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި އެއްބަސްވުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރަށް ޤާނޫނީ ލަފާދިނުން.

10. ދައުލަތާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ކަންކަމުގައި ސަރުކާރަށް ޤާނޫނީ ލަފާދިނުން.

11. ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅައި، އެ ސިޔާސަތުތައް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް އެންގުން.

12. ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާނެ ބިލުތައް ބަޔާންކުރާ "ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ" އެކުލަވައިލައި، އެ އެޖެންޑާގެ ދަށުން އެކުލަވައިލަންޖެހޭ ބިލުތައް، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން އެކުލަވައިލުން.

13. ޤާނޫނު ހެދިފައިނުވާ ދާއިރާތައް ފާހަގަކުރުމާއި، ޤާނޫނު ހެދިފައިނުވާ ދާއިރާތަކާގުޅޭ ދިރާސާތައް، ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކާ ގުޅިގެން ކުރުމާއި، އެ ދާއިރާތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ކަމާގުޅޭ ބިލުތައް އެކުލަވައިލުން.

14. ޒަމާނާ ނުގުޅޭ ނުވަތަ ރާއްޖެއަށް ބޭނުންނުވާ ޤާނޫނުތައް ހުރިނަމަ، އެކަން ފާހަގަކޮށް، އެ ޤާނޫނުތައް އުވައިލުމަށް، ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ދާއިރާތަކަށް މަޝްވަރާދިނުމާއި، ކަމާގުޅޭ ބިލުތައް އެކުލަވައިލުން.

15. ބައިނަލްއަގުވާމީ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ދިވެހި ދައުލަތުން އުފުލަންޖެހޭ އިލްތިޒާމްތަކާ ގުޅިގެން އަލަށް އެކުލަވައިލަންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި، އިޞްލާޙުތައް ގެންނަންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކާގުޅޭ ބިލުތައް، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކު އެކުލަވައިލުން.

16. ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މާލީ ތަނަވަސްކަން ނެތް ފަރާތްތަކަށް، ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

17. އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ވިލަރެސްކުރުން.

18. އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ގޮތުން ރާއްޖެއިން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ "ޔުނިވަރސަލް ޕީރިއަޑިކް ރިވިއު ރިޕޯޓު"ތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި، އެ ރިޕޯޓުތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން.

19. ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޢާހަދާތަކާ ގުޅިގެން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓްތައް އެކުލަވައިލުމުގައި އެހީތެރިވެ، އެ ރިޕޯޓްތައް ކަމާބެހޭ "ޓްރީޓީ ބޮޑީ" ތަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން އެ ރިޕޯޓްތަކަށް ޤާނޫނީ ލަފާދިނުން.

20. ރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި، އުސޫލުތަކަކީ އިންސާނީ ޙައްޤަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތެއްގެމަތިން އެކުލަވައިލާފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި، އުސޫލުތަކެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި، އުސޫލުތަކުގައި ހުރި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުންނާއި، ބައިނަލްއަގުވާމީ އިދާރާތަކުން ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

21. އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި އެއްބަސްވުންތަކާއި، ސަރަހައްދީ މުޢާހަދާތަކާއި އެއްބަސްވުންތަކުގައި، ރާއްޖެ ބައިވެރިވުމުގައާއި، އެފަދަ މުޢާހަދާތަކާއި އެއްބަސްވުންތައް ރާއްޖޭން ތަޞްދީޤުކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ސަރުކާރަށް ދޭ މަޝްވަރާއާއި ލަފާއާއި، ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން.

22. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ޤާނޫނުތައް ޝާއިޢުކުރުމާއި، އެ ޤާނޫނުތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ބެލޭނެ އަދި ލިބެން ހުންނާނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާއި، ޤާނޫނުތަކަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތައް ހިމެނޭގޮތުން ޤާނޫނުތައް އަލުން އެކުލަވައިލައި (ކޮންސޮލިޑޭޓްކޮށް)، ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތުތަކަކުން އާކުރަމުން ގެންދިއުން.

23. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތައް ތަރުޖަމާކޮށް ޢާންމުކޮށް ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން.

24. ރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އާންމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން.

25. ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްއަށާއި ބޯޑުގެ ދާއިމީ މެންބަރުންނަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އެންމެހައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

26. ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގައި ޤާނޫނީ ޚިދުމަތްދިނުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުން ތަބާވާންޖެހޭ ޚާއްޞަ މިންގަނޑުތައް އެކުލަވައިލުން.

27. ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ނަގަހައްޓައި، ހިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި، ރައްޔިތުންގެ މަންފާއާއި، އާންމު މިނިވަންކަން ދިފާޢުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

28. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުން ބަންޑާރަ ނާއިބާ މަތިކޮށްފައިވާ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

އޮފީސް ފޮރ ސިވިލް ރައިޓްސް ހިނގަމުންދާނީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ދަށުންނެވެ.

(ހ) އޮފީސް ފޮރ ސިވިލް ރައިޓްސްގެ މަސައްކަތްތައް

1.      ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުން ކަށަވަރުކޮށްދޭ މަދަނީ ޙައްޤުތަކާއި ސިޔާސީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް، އެ ޙައްޤުތައް ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭކަން ކަށަވަރުކުރުމާގުޅޭ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ވިލަރެސްކުރުން.

2.      މަދަނީ ޙައްޤުތަކާއި ސިޔާސީ ޙައްޤުތައް ލިބިދިނުމުގައި ކުރެވޭ އެކިއެކި ތަފާތުކުރުންތަކާގުޅޭ ޝަކުވާތަކާއި، މަދަނީ ޙައްޤުތަކާއި ސިޔާސީ ޙައްޤުތައް ލިބިނުދީ ހިފެހެއްޓުމާގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންކުރާ ޝަކުވާތައް ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅާނެ ރަސްމީ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް، އެ ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން. 

3.      ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަދަނީ ޙައްޤުތަކާއި ސިޔާސީ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ކަށަވަރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތަށް އެ މުއައްސަސާތަކުން ކަންކަން ކުރަމުންގެންދޭތޯ ބަލައި، މަދަނީ ޙައްޤުތަކާއި ސިޔާސީ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތައް މުރާޖާކޮށް، ކަމާގުޅޭ މަޝްވަރާއާއި ލަފާދީނުން.

4.      މަދަނީ ޙައްޤުތަކާއި ސިޔާސީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ރާއްޖޭގެ ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

5.      މަދަނީ ޙައްޤުތަކާއި ސިޔާސީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅިގެން މަދަނީ ޙައްޤުތަކާއި ސިޔާސީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމާގުޅޭ ޕްރޮގްރާމުތައް ރާވައި ހިންގުން.

6.      މަދަނީ ޙައްޤުތަކާއި ސިޔާސީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި، ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި އެހީ ދޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، އެފަދަ ޖަމުޢިއްޔާތަކާއެކު ހިންގޭ އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުން.

7.      މަދަނީ ޙައްޤުތަކާއި ސިޔާސީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އާންމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން.