2013 ގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ މަތިވެރި ޢިއްޒަތް އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

ޢައްބާސް އިބްރާހީމް
މ.ސިލްވަރ ކްލައުޑް
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީންގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަން (ނ.ޢ.ޢ.ވ)
ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން
މއ.އުރަހަ
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީންގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަން ( ނ.ޢ.ޢ.ވ )
އަނީސާ އަޙްމަދު
މ.ލޮނުވެލި
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީންގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަން (ނ.ޢ.ޢ.ވ)
އިސްމާއީލް ފަތުޙީ
މ.އަވީލާ
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީންގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަން (ނ.ޢ.ޢ.ވ)
މޭޖަރ ޖެނަރަލް (ރިޓަޔަރޑް) މުޙައްމަދު ޒާހިރު
ހ.ދިވަރު
ނިޝާން ޢަސްކަރީގެ ވެރިކަން (ނ.ޢ.ވ)
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2013 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތިވެރި ޢިއްޒަތް
ދިވެހި ދައުލަތުގެ މަތިވެރި ޢިއްޒަތް
ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޢިއްޒަތް
ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: