2011 ގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ މަތިވެރި ޢިއްޒަތް އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އިބްރާހީމް ޙުސައިން ޒަކީ
ހ.ހުޅުގަލި
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީންގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަން (ނ.ޢ.ޢ.ވ)
އިބްރާހީމް ރަޝީދު
ހ.ޒޮނޭރިއާ
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީންގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަން (ނ.ޢ.ޢ.ވ)
ޢަބްދުއްސައްތާރު މޫސާދީދީ
ގ.ހެލެނގެލި
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީންގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަން (ނ.ޢ.ޢ.ވ)
މުއުމިނާ ޙަލީމް
ގ.ނޫރާނީވިލާ
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަން (ނ.ޢ.ޢ.ވ)
މުޙައްމަދު ޒާހިރު
ހ.ބުރެވިމާގެ
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީންގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަން (ނ.ޢ.ޢ.ވ)
ނަސީމާ މުޙައްމަދު
ހ.މާގިރި
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީންގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަން (ނ.ޢ.ޢ.ވ)
މުޙައްމަދު ނޫރައްދީން
މ.ތާނގީދޮށުގެ
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީންގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަން (ނ.ޢ.ޢ.ވ)
މުޙައްމަދު ޒާހިރު ނަޞީރު
މ.ފެންފިޔާޒުގެ
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީންގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަން (ނ.ޢ.ޢ.ވ)
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2011 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ދިވެހި ދައުލަތުގެ މަތިވެރި ޢިއްޒަތް
ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޢިއްޒަތް
ޤައުމީ އިނާމު - ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު
ޤައުމީ އިނާމު - ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: