2008 ގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ މަތިވެރި ޢިއްޒަތް އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އޮނަރަބްލް ޢުމަރު ޒާހިރު
މ.މެރީގޯލްޑް
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަން (ނ.ޢ.ޢ.ވ)
އޮނަރަބްލް ޢަބްދުﷲ ޖަމީލް
މ.ދޫރެސް
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަން (ނ.ޢ.ޢ.ވ)
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

2008 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ދިވެހި ދައުލަތުގެ މަތިވެރި ޢިއްޒަތް

ހުރިހާ އަހަރުތައް: