ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕޮރޭޝަނުން ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްޤީކުރާ ފްލެޓްގެ މަސައްކަތް ބައްލަވައިލެއްވުން

20 ޖަނަވަރީ 2023