ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

26 ފެބުރުވަރީ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: 2040 އަށް ދާއިރު ހދ އަތޮޅު އޮންނަން ބޭނުންވާ ގޮތުގެ ތަސައްވުރު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިއްސާކުރެއްވި
26 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
The President meets members of the South Thiladhunmathi Atoll Council: Council members share their vision of the Atoll by 2040 with the President
26 February 2024, Press Release