ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން "ބާރ2000 ފަރަމަންތާ ޗެލެންޖް 2021" ނިންމުުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

10 ނޮވެންބަރު 2021