ޕްލޭނިން ސްޓަޑީސްގެ ދާއިރާއިން ޕީއެޗްޑީ ޙާޞިލް ކުރައްވާފައިވާ ޑރ. ޢަލީ ޙައިދަރުވަނީ، އިނގިރޭސިވިލާތާ ޖަރުމަންވިލާތުން މަތީ ތަޢުލީމް ހާސިލް ކުރައްވާފައެވެ. އޭޝިއަން ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ބޭންކްގައި ޚިދުމަތް ކުރެއްވިއެވެ. ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ޕްލޭނިންގ ސްޕެޝަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ. ދިވެހި ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރައްވަން ފެށްޓެވީ 1981 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޮފީސް ފޮރ ފިޒިކަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޑިޒައިންގެ އެކި މަޤާމުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ރަށްވެހި ތަރައްޤީއަށް މުހިންމު ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. މީގެ ކުރީން 2008 ވަނަ އަހަރުވެސް ހައުސިންގ މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަޤާމު އަދާކުރެއްވިއެވެ.