2013 ވަނަ އަހަރު ޖަޕާނުގެ އޮސާކާގެ ނަގޯޔާ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ކޮމާރސް އެންޑް ބިޒްނަސް (އެން.ޔޫ.ސީ.ބީ) އިން މާސްޓާރސް އޮފް ބިޒްންސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޙާސިލްކުރައްވާފައިވާ އަޙްމަދު ޝިޔާމަކީ ތަޢުލީމީ ގޮތުންނާއި ހުނަރުގެ ގޮތުންވެސް ވަރަށް ޤާބިލް ބޭފުޅެކެވެ. ޕްރޮފެޝަނަލް ސްކޫބާރ ޑައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރެކެވެ. ކުޅަދާނަ ވާހަކަދެއްކުންތެރިއެކެވެ. ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައިވެސް އެމަނިކުފާނުވަނީ ޚިދުމަތްކުރައްވާ ތަޖްރިބާ ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ. 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް އެމަނިކުފާނަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރެވެ.