ބިލް ނަންބަރު 4/69 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޓިޒެންޝިޕް ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
24 ފެބުރުވަރީ 1972
ބިލް ނަންބަރު 3/70ޖ. (ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުންނަށް ދެވޭ ޢިއްޒަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
24 ފެބުރުވަރީ 1972
ބަޖެޓްގެ އެއްބައި އަނެއްބަޔަށް ބަދަލުކުރުން
13 ފެބުރުވަރީ 1972
ބޭނުން ކުރައްވާ ޢިމާރާތާއި ކުއްޔަށް ހިއްޕަވާފައިވާ ޢިމާރާތް
12 ފެބުރުވަރީ 1972
ބަޖެޓްގެ މުވައްޒަފުންގެ ބައި
12 ފެބުރުވަރީ 1972
ބޭރު މީހުންނަށް އެމް.ޖީ. ޖަހާފައި ހުންނަ ބައިސްކަލް ދޫކުރެއްވުން
6 ފެބުރުވަރީ 1972
އޮތޯރިޓީ ހޯއްދެވުން
6 ފެބުރުވަރީ 1972
13 މާރޗް ދުވަހަށް ސަރުކާރުގެ ތަންތަން ރަނގަޅު ކުރެއްވުން
24 ޖަނަވަރީ 1972
އެމެރިކާ ޑޮލަރާއި ސްޓާލިން ޕައުންޑް ދިވެހި ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރުން
22 ޖަނަވަރީ 1972
ރަޖިސްޓަރީ މަޤާމްގެ ފައިސާ އުނިކުރުން
12 ޖަނަވަރީ 1972