ސިޓީގައި ނަންބަރު ޖެއްސެވުން
18 ނޮވެންބަރު 2023
ސަރުކާރުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް
18 ނޮވެންބަރު 2023
ސަރުކާރުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުގެންނެވުން
18 ނޮވެންބަރު 2023
ރިޔާސީ އައު ދައުރު ފެށުމާ ގުޅިގެން، ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސް މަގާމުތައް ހަމަޖެއްސެވިގޮތް
18 ނޮވެންބަރު 2023
އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް ގާއިމުކުރުމާއި އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން އެއްބާރުލުން ދެއްވުން
5 އޮކްޓޫބަރު 2023
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން، 2023 އޮކްޓޫބަރު 2 ވަނަ ދުވަސްވެސް، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވުން
1 އޮކްޓޫބަރު 2023
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން، 2023 އޮކްޓޫބަރު 1 ވަނަ ދުވަސް، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވުން
28 ސެޕްޓެންބަރު 2023
2023 ސެޕްޓެންބަރު 11 ވަނަ ދުވަސް ވެސް، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވުން
10 ސެޕްޓެންބަރު 2023
2023 ސެޕްޓެންބަރު 10 ވަނަ ދުވަސް، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވުން
3 ސެޕްޓެންބަރު 2023
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގައި "ޖެމްސް ވަރކްސްޕޭސް" ބޭނުންކުރަން ފެށުން
20 ޖުލައި 2023