ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އިންޓަރނެޓުގެ ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމެވުން
31 މާރިޗު 2020
ކޮވިޑް- 19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރެއްވުން
26 މާރިޗު 2020
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަޅުއްވާ ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތައް
18 މާރިޗު 2020
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުން
16 މާރިޗު 2020
"ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް" ގެ ނަމުގައި އިދާރާއެއް ޤާއިމުކުރެއްވުން
1 މާރިޗު 2020
އޮކްޓޫބަރުމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހަކީ، ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަސްކަމަށް ހަމަޖެއްސެވުން
19 ފެބުރުވަރީ 2020
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ބައެއް ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކުގެ ނަންތަކަށް ބަދަލު ގެންނެވުން
9 ފެބުރުވަރީ 2020
3 ފެބުރުވަރީ 2020 ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވުން
6 ޖަނަވަރީ 2020
ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް އުފެއްދެވުން
5 ޖަނަވަރީ 2020
އޮކްޓޫބަރުމަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހަކީ، ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ކަމަށް ހަމަޖެއްސެވުން
19 ޑިސެންބަރު 2019