ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް އުފުލި ޙުކުމް ކުރެވިފައިވާ، ޢުމުރުން 15 އަހަރުގެ ކުއްޖާއާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން ނެރުއްވި ނޫސް ބަޔާން
28 ފެބުރުވަރީ 2013
މާލޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރު ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ޖީ.އެމް.އާރާއި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކަމްޕެނީ ލިމިޓެޑާ ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ރޫޅާލެއްވުމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން ނެރުއްވި ނޫސް ބަޔާން
27 ނޮވެންބަރު 2012
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް ޢަލީ ރޭ މެންދަމުގެ ވަގުތެއްގައި އަވަހާރަކޮށްލުމާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ނެރުއްވި ނޫސް ބަޔާން
2 އޮކްޓޫބަރު 2012
ކެނެޑާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން، ރާއްޖެ އަދިވެސް ސީމެގްގެ ރަސްމީ އެޖެންޑާގައި އޮތްކަމަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި ނެރުއްވި ބަޔާނާ ގުޅޭގޮތުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން
29 ސެޕްޓެންބަރު 2012
އެއްފަސް ކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް މީހުން ބަދަލުކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން
18 ސެޕްޓެންބަރު 2012
ވިލަރެސްވެރިޔާ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމާގުޅިގެން ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން
12 ސެޕްޓެންބަރު 2012
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ޕޮލިޓިކަލް ޕާޓީ ޓޯކްސްއަށް އެއްބަސްވާކަން އިއުލާނު ކުރުމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާން
9 އޮގަސްޓް 2012
މަޖުލިސް ހުއްޓުވާލީ މަޝްވަރާތަކަށް ހުރަސް އެޅުއްވުމަށް - ޢައްބާސް ޢާދިލް ރިޒާ
1 އޮގަސްޓް 2012
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ލާންސް ކޯޕްރަލް ޝަހީދު އާދަމް ޙަލީމަށް ދިން ޙަމަލާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެންމެ ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރައްވައި ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން
23 ޖުލައި 2012
އެމް.ޑީ.ޕީ. އިން މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހިންގަމުންގެންދާ ޙަރަކާތްތައް ސަރުކާރުން ކުށްވެރި ކުރައްވައި ނެރުއްވި ނޫސް ބަޔާން
12 ޖުލައި 2012