ދިވެހި ދައުލަތަށާއި، ދިވެހި ސަރުކާރަށާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ދިގު މުއްދަތެއްގައި އިޚްލާޞްތެރި ޚިދްމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ޢަބްދުއްސައްތާރު މޫސާދީދީ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ނެރުއްވި ބަޔާން
27 ނޮވެންބަރު 2015
ދިވެހި ދައުލަތަށާއި، ދިވެހި ސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ޚިދްމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެއް ކަމުގައިވާ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ނެރުއްވި ބަޔާން
19 އޮގަސްޓް 2015
ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކާނަލް ރިޓަޔަރޑް މުޙައްމަދު ނާޒިމް ވަނީ ފްރޭމް ކުރެވިފައިކަމަށް ވިދާޅުވެ އެވާހަކަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާކުރެއްވި ކަމަށާއި، އެކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވިދާޅުވެ، އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝައިޚް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނުގެ ނޫސް ބަޔާން
24 މާރިޗު 2015
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަމިއްލަ ދަތުރުފުޅެއްގައި މެލޭޝިޔާއަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވި ‏‏ޚަބަރާ ‏‏ގުޅުވައިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ސްޕޯކްސްޕާރސަންގެ ‏‏ނަމުގައި ނޫސް ‏‏އިދާރާތަކަށާއި، ނޫސްވެރިންނަށާއި، ބައެއް ޢާއްމު ފަރާތްތަކަށް ‏‏ފޮނުވަމުންދާ ޙަޤީޤަތާ ‏‏ޚިލާފު އެސްއެމްއެސްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ‏‏ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ‏‏ސްޕޯކްސްޕާރސަން ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން‏
4 ޑިސެންބަރު 2014
‏ބައިނަލްއަޤުވާމީ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ‏‏ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަން ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން‏
3 މޭ 2014
އަލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ ޑޮކްޓަރުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް ޢަމަލުކުރެއްވުން މިވަގުތަށް މެދުކަނޑުއްވައިލެއްވުމާ ބެހޭ ނޫސް ބަޔާން
4 ފެބުރުވަރީ 2014
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2 މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލުމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާން
26 އޮކްޓޫބަރު 2013
މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ދާރުލްއާޘާރުގައި ބާއްވަވާ ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުމާބެހޭ ނޫސްބަޔާން
25 ޖުލައި 2013
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 2012/ސީ-އެސް.ސީ/35 ނަންބަރު ޤަޒިއްޔާއާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ނެރުއްވި ނޫސް ބަޔާން
23 ޖޫން 2013
ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ބިލާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ބިލު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން ނެރުނު ނޫސްބަޔާން
12 މާރިޗު 2013