ބޭރުގެ ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަކީ ރާއްޖޭގެ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި އިޤްތިޞާދު ފުޅާ ކުރުމުގެ މުހިންމު ބައެއް
7 މާރިޗު 2017
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ‏‏ސްޕޯކްސްޕަރސަންގެ ބަޔާން‏
28 ފެބުރުވަރީ 2017
ހައްދުންމަތީ މުންޑޫއަކީ، މީހުން ދިރިނޫޅޭ ރަށެއްކަމުގައި ކަނޑައެޅުއްވި، ކަނޑައެޅުއްވުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބާޠިލުކުރައްވައި ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން
22 ސެޕްޓެންބަރު 2016
އަލްޖަޒީރާގެ އިންވެސްޓިގޭޓިވް ޔުނިޓުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "ސްޓީލިންގ ޕެރަޑައިސް" ރިޕޯޓާގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން
7 ސެޕްޓެންބަރު 2016
އެމް.ޑީ.ޕީ އާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް ސަރުކާރުން ދެއްވި ދަޢުވަތު
14 މާރިޗު 2016
ނޫސް ބަޔާން: ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް އެ ޕާޓީއަށް ސަރުކާރުން އަނެއްކާވެސް ދަޢުވަތު ދެއްވައިފި
13 މާރިޗު 2016
ގދ. ތިނަދޫގައި ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން
26 ޖަނަވަރީ 2016
މިހާރު ސޯޝަލް މީޑިޔާއާއި، ރާއްޖޭގެ ބައެއް މީޑިޔާތަކުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕޮރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ) ގެ ޗެކަކާ ގުޅޭގޮތުން ފަތުރަމުންދާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން
25 ޖަނަވަރީ 2016
ދިވެހި ދައުލަތަށާއި، ދިވެހި ސަރުކާރަށް އަދި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއަށް ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއަށް ވަރަށް ދިގު މުއްދަތެއްގައި އިޚްލާޞްތެރި ޚިދްމަތްތަކެއް ކުރެއްވި އަދި ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ލަޤަބު އަރުވާފައިވާ މާފަންނު ޕާމްކޯޓު ޢަލީ ޢުމަރު މަނިކު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ނެރުއްވި ބަޔާން
20 ޑިސެންބަރު 2015
27 ނޮވެންބަރު 2015 އިން ފެށިގެން، އެމް.ޑީ.ޕީ އިން އިތިޒާމްކޮށްގެން، މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާތަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން
30 ނޮވެންބަރު 2015