ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
19 މޭ 2022 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އިމާރާތްކުރާ ޤުރްއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
23 އޭޕްރިލް 2022 - ފައިޞަލް ނަސީމް
"ދަ ސައުތް އޭޝިއަން ޖޫނިއަރ އެންޑް ކެޑޭޓް، ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022" ލޯގޯ އިފްތިތާޙުކުރުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
18 އޭޕްރިލް 2022 - ފައިޞަލް ނަސީމް
2022 ވަނަ އަހަރުގެ "ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަސް" ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
8 އޭޕްރިލް 2022 - ފައިޞަލް ނަސީމް
2020-2019 ވަނަ އަހަރުގެ "ކަލަރސް އެވޯޑްސް" ދިނުމަށް ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
31 މާރިޗު 2022 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ސްކްރީން ރީޑިންގ ދިވެހި ސޮފްޓްވެއަރ "ޝާމިލުއަޑު" އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
21 މާރިޗު 2022 - ފައިޞަލް ނަސީމް
އޭ.ޑީ.ކޭ.އިން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ފެށިތާ 35 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ގާލާ އިވެންޓްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
18 މާރިޗު 2022 - ފައިޞަލް ނަސީމް
އެސް.ޓީ.އޯ. ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް ހުޅުއްވައި ދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
15 މާރިޗު 2022 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޗައިލްޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
15 މާރިޗު 2022 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ޕްރިންސިޕަލުންގެ ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
3 މާރިޗު 2022 - ފައިޞަލް ނަސީމް