ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްވި ޚިޠާބު
8 މާރިޗު 2009 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު
މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްވި ޚިޠާބު
10 ޑިސެންބަރު 2008 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު