ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނ. ފޮއްދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުންވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާކުރައްވާފައި
28 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޮޅުދޫގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވާ ހޮޅުމީދޫގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވަރަށްބޮޑަށް ސަމާލުކަންދެއްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
28 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނ. ހޮޅުދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުންވަނީ ރަށުގައި ފަށާފައި ހުރި މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށްގެންދަވާ އެކަންކަން ނިންމަވާދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތް ކަމުގައި ފާހަގަކުރައްވާފަ
28 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށ. މަރޮށި ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުންވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާކުރައްވާފައި
28 ފެބުރުވަރީ 2024
ވަޢުދު ވެވަޑައިގެންނެވިގޮތަށް ދިގުވެލިދޫގައި އެއާޕޯޓެއް ތަރައްޤީކޮށްދެއްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
28 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުންވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާކުރައްވާފައި
28 ފެބުރުވަރީ 2024
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަކީ ހުރިހާ މާނައެއްގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
28 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުންވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާކުރައްވާފައި
27 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުންވަނީ މުޅި އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާކުރައްވާފައި
27 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށ. ޅައިމަގު ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުންވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާކުރައްވާފައި
27 ފެބުރުވަރީ 2024