ދުވާފަރުގައި އަންހެނުންގެ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރަކާ ކުޑަކުދިންގެ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރެއްގެ ޚިދުމަތް ދެއްވުމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
3 މާރިޗު 2024
ޗައިނާ ސަރުކާރުން ހަދިޔާކޮށްފައިވާ، 12 ގްރީން އެމްބިއުލާންސް، ޞިއްޙީ ވުޒާރާއަށް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވައިފި
3 މާރިޗު 2024
މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހިފައިވާ ހުރިހާ ފައިސާއެއް، ރޯދަ މަސް އައުމުގެ ކުރިން ދިނުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
3 މާރިޗު 2024
ހުޅުދުއްފާރު ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެރަށު ކައުންސިލާއެކު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
3 މާރިޗު 2024
އަނގޮޅިތީމުގައި ޕޮލިސް ޕޯސްޓު ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
3 މާރިޗު 2024
ރަސްގެތީމު ކައުންސިލަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކައުންސިލުތަކާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ފެއްޓެވި މަސައްކަތުގެ ދަށުން ބައްދަލުކުރައްވާ 100 ވަނަ ކައުންސިލުކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރައްވައިފި
3 މާރިޗު 2024
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގައި، ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަތައް އިތުރުވާނެގޮތަށް އަދި ރައްޔިތުން ކުރަންޖެހޭ ހޭދަތައް ކުޑަވާނެގޮތަށް ކަންކަން ގެންދަން އިސްކަންދެއްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
3 މާރިޗު 2024
މި ސަރުކާރުން ތަރައްޤީކުރާ 7 އާބަން ސެންޓަރުގެ ތެރޭގައި އުނގޫފާރު ހިމެނޭކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
3 މާރިޗު 2024
އުނގޫފާރުގެ ތަރައްޤީއަށް ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ވީހާވެސް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
3 މާރިޗު 2024
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޭނުންވާ ކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެރަށުގެ ކައުންސިލާ، އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
2 މާރިޗު 2024