ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަލުން ވިސްނާވަޑައިގަތުން އެދިވަޑައިގެން، އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލް އަނބުރާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވަވައިފި
26 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހދ. ފިނޭ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ސަރުކާރުން ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކުގައި ފިނޭ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވި
26 ފެބުރުވަރީ 2024
އުތުރުގެ ހަތަރު އަތޮޅު ތަރައްޤީކުރެވިގެންދާނީ ޑިވެލޮޕްމަންޓު ޒޯނެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
26 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: މި ސަރުކާރަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމުގައި ކައުންސިލުން ވިދާޅުވި
26 ފެބުރުވަރީ 2024
ކުރިންވެސް ހަމަޖައްސަވައިފައިވާގޮތަށް، މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަސްތަކާއި، ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ، ހެނދުނު 9:00 ން މެންދުރުފަހު 1:00 އަށް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހާމަކުރައްވައިފި
26 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ފުރިހަމަ ބާރު މި ދައުރު ތެރޭގައި ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިގެން ދާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އެބައޮތްކަމުގައި ކައުންސިލުން ވިދާޅުވި
25 ފެބުރުވަރީ 2024
ހައުސިންގ ޔުނިޓު ގާއިމުކުރުމުގެ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢެއް ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ހިންގާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
25 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކުވޭތުގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެޤައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު އަދި ޢަމީރަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
25 ފެބުރުވަރީ 2024
ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމަށް މިއަހަރު ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު، ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީން މިއަދު ހުޅުއްވައިލައްވައި، އިނާމު ދިނުމުގެ އުސޫލު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރައްވައިފި
25 ފެބުރުވަރީ 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާކުރައްވާފައި
25 ފެބުރުވަރީ 2024