ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގެންފި
4 ފެބުރުވަރީ 2009
ސްރީލަންކާގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ސްރީލަންކާގެ ރައީސަށާއި ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި
4 ފެބުރުވަރީ 2009
ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލެއް އުފެއްދެވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
3 ފެބުރުވަރީ 2009
ނޯދަން ޔުޓިލިޓީޒް ކުންފުނިންނާއި އެސް.ޓީ.އޯ. އިން އިންޑިޔާގެ ކޮސްމޯސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ލިމިޓެޑާއެކު ދެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކުރައްވައިފި
3 ފެބުރުވަރީ 2009
ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް ސަރވިސަސް ބިއުރޯ އުވާލައްވައި، އެތަނުން ކުރައްވަމުން ގެންދެވި މަސައްކަތްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ކުރައްވާ ގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި
3 ފެބުރުވަރީ 2009
ކެއަރ ސޮސައިޓީ ހިންގެވުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ޢިމާރާތެއް ދެއްވައިފި
3 ފެބުރުވަރީ 2009
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރުގެ ނައިބު ކަމުގެ މަގާމަށާއި، އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ ނައިބު ކަމުގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅުން އިސްކުރައްވައިފި
3 ފެބުރުވަރީ 2009
ރަޝިޔާ ސަރުކާރުންނާއި، ޗައިނާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުއްވައިފި
3 ފެބުރުވަރީ 2009
އިންޑިޔާގެ ކުރީގެ ރައީސް ރާމަސުވާމީ ވެންކަޓަރާމަން އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ހުޅުއްވާފައިވާ ތަޢުޒިޔާގެ ދަފްތަރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ނާއިބު ރައީސް ސޮއިކުރައްވައިފި
2 ފެބުރުވަރީ 2009
ޤާނޫނީ ގޮތުން މަޑުޖައްސާލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފިޔަވައި ތަރައްޤީގެ އެހެން ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
2 ފެބުރުވަރީ 2009