ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައި، އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގެ މުހިންމު ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
12 އޭޕްރިލް 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ލ. ފޮނަދޫގެ ތަރައްޤީގެ މުހިންމު ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން އެރަށު ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
12 އޭޕްރިލް 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ލ. މާމެންދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
11 އޭޕްރިލް 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ލ. ހިތަދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
11 އޭޕްރިލް 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ލ. ކުނަހަންދޫގެ ތަރައްޤީގެ މުހިންމު ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން އެރަށު ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
11 އޭޕްރިލް 2024
ކޮވިޑުގެ ތެރޭގައި އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ. އަދި އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ. މެދުވެރިކޮށް އެކި ފަރާތްތަކުން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކަށް އަރާފައިވާ އިންޓްރެސްޓް މާފުކޮށްދޭން ނިންމަވާފައިވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
11 އޭޕްރިލް 2024
ހައްދުންމަތީ ކައްދޫ ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓް ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއަރޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރައްވައިފި
11 އޭޕްރިލް 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ލ. މާބައިދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވައި، އެރަށު ރައްޔިތުންނަށް މިވަގުތަށް އެންމެ ބޭނުންޖެހިފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
11 އޭޕްރިލް 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ލ. ދަނބިދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި، ރައްޔިތުން އެންމެ ބޭނުންވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
11 އޭޕްރިލް 2024
އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރައްޔިތުން އުންމީދުކުރާވަރުގެ ތަރައްޤީއެއް އަޅުގަނޑު ގެނެސްދޭނަން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
11 އޭޕްރިލް 2024