ޢުމުރުން 15 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ޒިނޭގެ ކުށް ސާބިތުވެ ކުރެވުނު ޙައްދުޖެހުމުގެ އަދަބު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ބާޠިލުކުރެއްވުމާ ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ނެރުއްވި ނޫސް ބަޔާން
21 އޮގަސްޓް 2013 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ މަޤާމުން ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު ވަކި ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ނެރުއްވި ނޫސް ބަޔާން
12 މޭ 2013 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
މާލޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރު ކުއްޔަށް ދިނުމަށްޖީ.އެމް.އާރ އެމް.އޭ.އެޗް.ބީ ކޮންސޯޓިއަމްއާއި، މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑާއި، ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުން ރޫޅާލުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާން
6 ޑިސެންބަރު 2012 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން