Home

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

17 ނޮވެންބަރު 2018 އިން 16 ނޮވެންބަރު 2023 އަށް

11 ވަނަ އެޕިސޯޑް- ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ބިލު
16 ޑިސެންބަރު 2020 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
10 ވަނަ އެޕިސޯޑް- އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު
2 ޑިސެންބަރު 2020 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
9 ވަނަ އެޕިސޯޑް- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނަށް 10 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
25 ނޮވެންބަރު 2020 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
8 ވަނަ އެޕިސޯޑް- ތަޢުލީމުގެ ޤާނޫނު
18 ނޮވެންބަރު 2020 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
7 ވަނަ އެޕިސޯޑް- ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
12 ނޮވެންބަރު 2020 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
6 ވަނަ އެޕިސޯޑް- މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު
4 ނޮވެންބަރު 2020 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
5 ވަނަ އެޕިސޯޑް- ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު
28 އޮކްޓޫބަރު 2020 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
4 ވަނަ އެޕިސޯޑް- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ޤާނޫނު
21 އޮކްޓޫބަރު 2020 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
3 ވަނަ އެޕިސޯޑް- އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް 8 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
14 އޮކްޓޫބަރު 2020 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
2 ވަނަ އެޕިސޯޑް- އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު
7 އޮކްޓޫބަރު 2020 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ހޯދާ


ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ޢަޒުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ދަތިވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި ނަތީޖާ ނެރެދިނުން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
19 ޖުލައި 2024, ޚަބަރު
ކަންކަމާ ކެރިގެން ކުރިމަތިލައި، ކަންކަން ކުރަން ނުކުމެ ހިތްވަރާއެކު ކުރިއަށް ދިއުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
18 ޖުލައި 2024, ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެރަށުގެ ތަރައްޤީގެ މުހިންމު ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
18 ޖުލައި 2024, ޚަބަރު
ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ލޮބުވެތި މަންމާފުޅު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، އެ ޢާއިލާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
18 ޖުލައި 2024, ޚަބަރު
މަތީ ސާނަވީ އިމްތިހާނުން އެއްވަނަ ދަރަޖައިގައި ފާސްވި ދަރިވަރުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕާއި ހައި އެޗީވާރސް ސްކޮލަރޝިޕުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
18 ޖުލައި 2024, ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅު