އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމާއި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ މަޤާމުން. ތ،ތިމަރަފުށި މާލޭގެ، އަޙްމަދު ޝަރީފު މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރު 2008/8) ގެ 10 ވަނަ މާއްދާގެ(ހ)ގައިވާ ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމު ހުސްވިކަމަށް ބެލެވޭނެ ހާލަތްތަކެވެ. އެގޮތުން (ހ) ގެ 2 ވަނަ ނަމްބަރުގައިވާގޮތުން މެންބަރަކު އިސްތިއުފާ ދިނުމުން އެ މަޤާމު ހުސްވީއެވެ.