بسـم اللَّه الرّحـمٰـن الـرّحيـم

‎ ‎‏ ‏‎ ‎اَلحَمْـدُ لِلّـهِ رَبّ العَـالَمِـين، وَالصّـلاة وَالسّلام علـى سيدنا محـمَّدٍ، خاتم الأنبياء ‏والمرسلين، وَعلـى آلـه وَصَحْبِـهِ أجمـعـين. ‏

‏ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް؛ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ‏‏ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން؛

الســّلام عليــكم ورحـمــة اللّـه وبـركاتـه، ‏

‏މިއަދު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު މިއައީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ‏‏ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 84 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ޤައުމުގެ ޙާލަތު ‏‏ބަޔާންކޮށްދީ އަދި ޤައުމުގެ ޙާލަތު އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ‏‏ހިމެނޭ ބަޔާނެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. ‏


‏އަޅުގަނޑު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ މަޤާމާ ހަވާލުވިއިރު، ދިވެހި ޤައުމު ‏‏އޮތީ ވަރަށް ނާޒުކު ފައްތަރެއްގައި. ޤައުމު އަލުން ބިނާކުރުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ‏‏ކުރަން ޖެހިފައިވާ ޙާލަތެއްގައި. ރާއްޖޭގައި އޮންނަންވާ ހަމަހަމަކަމާއި، ހަމަޖެހުމާއި، ‏‏އަމަންއަމާންކަން އޮތީ ގެއްލިފައި. ސިޔާސީ ވިސްނުމާއި ފިކުރުގެ ސަބަބުން ޤައުމު އޮތީ ‏‏ހަލަބޮލިކަމެއްގެ ތެރޭގައި. އެހެންނަމަވެސް، މާތްﷲގެ ވާގިފުޅާއެކު، މިއަދު ޤައުމުގެ ކަންކަން ‏‏މިދަނީ ހަމަ މަގަށް އެޅެމުން. ‏

‏ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތު އޮތީވެސް ހަމައެހާމެ ނާޒުކު ފައްތަރެއްގައި. ‏‏އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި ގިނަ ‏‏މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރަންޖެހިފައި. ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުން އިޤްތިޞާދީ ‏‏ކުރިއެރުންތަކެއް ރާއްޖެއިން ހާސިލުކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ރާއްޖޭގެ މާލީ ޙާލަތު އަދިވެސް އޮތީ ‏‏އަޅުގަނޑުމެން ހިތްހަމަޖެހޭ ފެންވަރެއްގައެއް ނޫން. ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަށްވުރެ ޚަރަދުތައް ‏‏ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މައްޗަށް ގޮސްފައި. ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށާއި، ބޭންކްތަކަށް ދަރާފައިވާ ‏‏ސަރުކާރުގެ ޖުމްލަ ދަރަނީގެ މިންވަރު ވަނީ އެތައް ގުނައެއް އިތުރުވެފައި. ‏

‏2013 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ދައުލަތުގެ ޖުމްލަ ދަރަނީގެ ޢަދަދަކީ 27.7 ‏‏ބިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ. މީގެތެރެއިން ބޭރުގެ ދަރަނީގެ ޢަދަދަކީ 11.6 ބިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ. ‏‏އެތެރޭގެ ދަރަނީގެ ޢަދަދަކީ 16.1 ބިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ. މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ ‏‏ޖުމްލަ ދަރަނި ހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޢަދަދަކީ 31.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ. މީގެތެރެއިން ‏‏ބޭރުގެ ދަރަނީގެ ޢަދަދަކީ 12.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ. ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން ‏‏ދައުލަތުގެ ޖުމްލަ ދަރަނީގެ މިންވަރު 2013 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ‏‎78%‎‏ ގައި.‏‎ ‎‏އަދި މިއަހަރު މި ‏‏ޢަދަދު މި މިންވަރުގައި ހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. ‏

‏ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާއިރު، ދެމެހެއްޓެނިވި ‏‏މިންގަނޑެއްގައި ދަރަނި ހިފެހެއްޓުމަކީ، ސަރުކާރުން އިސްކަންދޭ ވަރަށްބޮޑު އަމާޒެއް. ‏

‏މިވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގައި ‏‏ދައުރުވަމުންދިޔަ ފައިސާގެ މިންވަރު އިތުރުވެ، ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުތައް ‏‏މައްޗަށް ގޮސްފައިވީނަމަވެސް، ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން މައްޗަށްދާ މިންވަރު ވަނީ 2008 ވަނަ ‏‏އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު، ވަރަށްބޮޑުތަން މަޑުޖެހިފައިކަމުން، ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ‏‏މިގެންދަނީ އިންފްލޭޝަންގެ މިންވަރު މަތިވިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓޭތޯ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުން ‏‏ފެށިގެން މިއަހަރާއެކު އިންފްލޭޝަން މައްޗަށްދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވުނު ނަމަވެސް، މިއަދު މިވަނީ ‏‏އިންފްލޭޝަން މައްޗަށްދިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓިފައި. ‏

‏ރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓުގެ ނިސްބަތް އިތުރުވެ، މިކަމަށް ކުރެވޭ ހޭދަ ‏‏އިތުރުވެގެންދިޔުމާއެކީގައި، ރާއްޖޭގެ ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓުގެ ކަރަންޓް އެކައުންޓުގެ ދަރަނީގެ ‏‏ނިސްބަތް ވަނީ މަތިވެފައި. 2009 ވަނަ އަހަރު ދަރަނީގެ ނިސްބަތް %11 ގައި ހުރިއިރު، ‏‏2012 ވަނަ އަހަރު މި އަދަދު ވަނީ‏‎27% ‎‏ އަށް މައްޗަށް ގޮސްފައި. ނަމަވެސް މިއީ 2008 ‏‏ވަނަ އަހަރުގެ ޑެފިސިޓާ އަޅައިބަލާއިރު، ‏‎5.2%‎‏ މިންވަރު ދަށް އަދަދެއް. ‏

‏ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން މިވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގެ ‏‏ތެރޭގައި، މުހިންމު ފިޔަވަޅުތަކެއް ސަރުކާރުން ވަނީ އަޅަން ފަށާފައި. މިގޮތުން ބޭންކިންގ ‏‏ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކާ އަޅައިބަލާއިރު މިނިމަމް ރިޒަރވް ‏‏ރިކުޔަރމަންޓް ‏‎(M.R.R)‎‏ ކަމަށްވާ %25 މިހާރުވަނީ %20 އަށް ކުޑަކުރެވިފައި. މިކަމުގެ ‏‏ސަބަބުން އިންވެސްޓު ކުރުމަށް ކުޑަ އިންޓްރަސްޓް ރޭޓެއްގައި، ފައިސާ ލިބޭނެ މަގު ‏‏ތަނަވަސްވެގެންދާނެ. އަދި އިޤްތިޞާދަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ބަލައި، ‏M.R.R‏ %10 އަށް ‏‏ކުޑަކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒު. ‏

‏ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި، މިވަގުތު ‏އިންޓްރަސްޓް ‏ރޭޓު ހުރީ ވަރަށް ދަށުގައި. ‏‏އެހެންކަމުން، ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް މިއީ ‏‏ވަރަށް ފަހި ދުވަސްވަރެއް ކަމަށްވާތީ، މި ދަނޑިވަޅުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ސަރުކާރަށް ‏‏މި ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދެއްވުމަކީ، އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ބޮޑު އިލްތިމާސެއް.‏

‏މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަސް ހަމަވެފައިވާއިރު، އެ 100 ދުވަހުގެ ‏‏ތެރޭގައި ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވަޢުދުވި ހުރިހާކަމެއް ވަނީ ކޮށް ނިންމާފައި. ޚާއްޞަކޮށް، ‏‏ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންނާއި އަންހެނުންގެ ކުރިއެރުމަށާއި، އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީ ‏‏ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަން ހާސިލު ކުރެވިފައިވާކަން، ‏‏އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފަލާއެކު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ދަންނަވަން. ‏

‏ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ނިޒާމަކުން ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުތައް ގުޅުވައިލައި، ‏‏އެއްގަމު ދަތުރުކުރުމުގެ ވިއުގަ ހަރުދަނާކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މާލެއާއި ހުޅުލެ ގުޅައިދޭ ‏‏ބުރިޖު އެޅުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ‏‏ފެށޭނެ. އަދި މިކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ޒުވާނުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުވައިދިނުމަށާއި، ‏‏ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކޮށްދިނުމަށާއި، މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުމަށާއި، ‏‏އަދި ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ހުޅުމާލޭގައި ޔޫތު ‏‏ސިޓީއެއް ޤާއިމުކުރަން ސަރުކާރުން މިވަނީ ނިންމާފައި. މި ޔޫތު ސިޓީގައި ހިމެނޭނެ މުހިންމު ‏‏ވަސީލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، ފަންނުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ޤާއިމުކުރެވޭ އާޓް އެންޑް ‏‏ޑިޒައިން ސެންޓަރަކާއި، ޤައުމީ އާ ސްޓޭޑިއަމަކާއި، ‏‎ I.T‏ ޕާކެއް ހިމެނޭނެ.‏

‏ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ވައިގެ ބަނދަރެއް ހަދައި ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ‏‏މިހާރުވަނީ އިޢުލާންކޮށްފައި. މި ވައިގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި ކަމާގުޅޭ ‏‏އެއްބަސްވުމުގައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި މަހުގެ ތެރޭގައި ސޮއި ކުރެވޭނެ. ފާދިއްޕޮޅު ފެލިވަރުގައި ‏‏ވައިގެ ބަނދަރެއް ހަދައި ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް ‏‏މިހާރުވަނީ އިޢުލާން ކޮށްފައި.‏

‏ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމުގެ މައި ދޮރޯށި ކަމުގައިވާ، އިބްރާހީމް ނާޞިރު ‏‏އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް މިހާރު މިދަނީ ވަމުން. ‏‏އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، ތަރައްޤީކޮށް ނިމޭއިރު، މި އެއަރޕޯޓް ވެގެންދާނީ، ކުރިއަށް އޮތް ‏‏50 އަހަރަށްވެސް ފުދޭ، ފުޅާވަމުންދާ ފަތުރުވެރިކަމާއި، ހުޅުވައިލެވޭ އިޤްތިޞާދަކަށް ފަހި، ‏‏ދިވެހިންގެ އެއަރޕޯޓަކަށް. ‏

‏ރާއްޖޭގެ އިތުރު ސަރަޙައްދުތަކަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތު ފުޅާކުރުމަކީ، ‏‏ސަރުކާރުގެ މުހިންމު އެއް ސިޔާސަތު. މުޅި ރާއްޖެއަށާއި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ‏‏ފައިދާހުރި ގޮތެއްގެ މަތިން، މި ޞިނާޢަތު ތަރައްޤީކޮށް، ބޭރު ދުނިޔޭގައި ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާ ‏‏މަޤްބޫލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، ފާއިތުވެދިޔަ ‏‏3 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގާތްގަނޑަކަށް ‏‎350,000‎‏ ހާހަށްވުރެ ގިނަ ‏‏ފަތުރުވެރިން ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައި. އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ސަރުކާރަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ‏‏70 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް ވަނީ އިތުރުވެފައި. ‏

‏ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންނަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ‏‏ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން، މަސްވެރިންގެ ތެރެއިން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މަހަކު ‏‎10,000/-‎‏ ރުފިޔާ ނުލިބޭ މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދެވޭނެ އުސޫލުތަކެއް މިހާރުވަނީ ‏‏އެކުލަވައިލެވިފައި. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، ކުރިއަށް އޮތް 2 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި އުސޫލަށް ‏‏ޢަމަލުކުރަން ފެށޭނެ. ‏

‏ކުޑަ ބިންކޮޅެއްގައި އާ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން، ޒަމާނީ ‏‏ދަނޑުވެރިކަން ތަޢާރުފު ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 12 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ޕުރޮގުރާމެއް ‏‏މިހާރުވަނީ ފަށާފައި.‏

‏ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް؛ ‏

‏ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި ހޯދަމުންދާ ކުރިއެރުންތަކާއި ކާމިޔާބީތައް، ‏‏ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރެވެމުން. ‏‏މިހާރު މުރާޖަޢާކޮށް ނިމިފައިވާ‏‎” ‎‏ޤައުމީ މަންހަޖު 2015‏‎“‎‏ ގައިވާ، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ‏‏ސްކޫލެއްގައި ތަންފީޛު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޓީޗިންގ އެއިޑް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، މިއަހަރުގެ ‏‏ތެރޭގައި ތައްޔާރުކުރެވިގެންދާނެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ސްކޫލް ތަޢުލީމުގެ ތެރެއިން ނުކުންނަ ކުދިންގެ ‏‏ކިބައިގައި މަސައްކަތުގެ ހުނަރު އަށަގެންނެވުމަށްޓަކައި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގެ ސްކޫލް ‏‏ޓިވެޓް ޕުރޮގުރާމުތަކެއް، މި މާރިޗު މަހުގެ ތެރޭގައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ފަށާނަން. މި ‏‏ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްވެގެން ދިޔުމުން މަސައްކަތް ދަސްވެ، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެއްވެސް ‏‏ކުއްޖަކު ބާކީނުވެ، މިކުދިންނަކީ މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނެ ކުދިންތަކެއް ‏‏ކަމުގައި ވެގެންދާނެ. ‏

‏އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޖުތިމާޢީ ފޭރާން ރަނގަޅުކުރުމަށް ސްކޫލްތަކުގައި މަދަނީ ‏‏ތަޢުލީމު އުނގަންނައިދީ، ޤައުމިއްޔަތާއި ދިވެހިބަހަށް ދަރިވަރުންގެ ޝައުޤުވެރިކަން ‏‏އިތުރުކުރުމުގެ ޕުރޮގުރާމުތަކެއް ވަނީ ފަށާފައި. މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީންދެކެ ލޯބިވާ ‏‏ދަރިވަރުންތަކެއް އުފެއްދުމަށްޓަކައި ސްކޫލްތަކުގެ ގްރޭޑް 1 ން 7 އަށް [ޤުރްއާން] މި މާއްދާ ‏‏މަޖުބޫރުކޮށް، ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ގްރޭޑް 7 އާ ހަމައަށް ޤުރްއާން ކިޔަވައިދޭން ވަނީ ފަށާފައި. ‏‏އަދި ގްރޭޑް 1 ގައި ޢަރަބިބަސް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ޕުރޮގުރާމުތަކެއްވެސް ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ‏‏މިހާރުވަނީ ފަށާފައި. ‏

‏އޭ ލެވެލް އިމްތިޙާނުން ‏‎3‎‏ މާއްދާއިން ފާސްވެ، މަތީ ތަޢުލީމަށް ކިޔެވުމަށް ‏‏ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކުދިންނަށް، ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލެއްގެ މަތިން ތަޢުލީމު އުނގެނުމަށްޓަކައި ‏‏ލޯނާއި، ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުޞަތުތައް ލިބޭގޮތަށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، މާލަސްތަކެއްނުވެ ‏‏ހަމަޖެހިގެންދާނެ. ‏

‏ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް؛‏

‏ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް މިއަދު ވަރަށް ހަލުވި ‏‏ކުރިއެރުންތަކެއް އެބަ އަންނަންޖެހޭ. ރާއްޖެއިން ލިބެން ނެތް ޞިއްޙީ ފަރުވާ، ރާއްޖޭގައި ދެވޭނެ ‏‏އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖައްސައި، ޚާއްޞަ އެކިއެކި ބަލީގެ ފަރުވާ، ރާއްޖޭގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ‏‏ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެހިގެން ދިޔުން މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްވެފައި. މިކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ‏‏މަސައްކަތްތަކެއް މިހާރުވަނީ ފަށާފައި. މިގޮތުން ރާއްޖޭގައި ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތައް، ‏‏އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ދަރަޖަކޮށްފައިވާ ގޮތް ކަށަވަރުކޮށް، އެތަނެއްގެ ދަރަޖައަކަށް ނިސްބަތްވާ ‏‏މިންގަނޑަށް، މެޑިކަލް އިކްވިޕްމަންޓާއި ސާމާނު ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ސަރުކާރުން ‏‏މިހާރުވަނީ ފަށާފައި. ޞިއްޙީ ފަރުވާ ހޯދުމަށްޓަކައި އެފަރުވާއަކާގުޅޭ ޚިދުމަތެއް ލިބެންހުރި ‏‏ރަށަކަށް ބަލިމީހާ ގެންގޮސްދިނުމަށްޓަކައި އެމްބިޔުލޯންޗުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ‏‏އުޅަނދުފަހަރު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް އިރާދަކުރެއްވީތީ މިހާރުވަނީ ފަށާފައި. ‏

‎ I.G.M.H‏ގެ ތޮއްޖެހުން ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި، ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު ޚިދުމަތް ‏‏ދެވޭ ފެންވަރަށް މަލްޓި ޕަރޕަސް ސްޕެޝަލިޓީ ހޮސްޕިޓަލެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ‏‏ހުޅުވައިލުމާ ގުޅިގެން 10 ވަރަކަށް ފަރާތުން ވަނީ އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާކަން ފާޅުކޮށްފައި. ‏ﷲގެ ރަޙުމަތާއެކީ، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، މި ހޮސްޕިޓަލުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މިއަހަރު ނިމުމުގެ ‏‏ކުރިން ފެށޭނެ. ހަމައެއާއެކު، ‏‎ I.G.M.H‏ގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ޢަމަލީ ‏‏މަސައްކަތްވެސް މިހާރުވަނީ ފަށާފައި.‏

‏ބޭސްފަރުވާގެ ޔަޤީންކަން، ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވެސް ‏‏ލިބިގެންދިޔުމަށްޓަކައި [ހުސްނުވާ އާސަންދަ] ތަޢާރުފު ކޮށްފައިވާކަން އެއީ، ދިވެހިންގެ ‏‏ވެލްފެއަރ ކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެޅުނު ވަރަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް. ހުސްނުވާ ‏‏އާސަންދައިގެ މަޤްޞަދަކީ، ދެމެހެއްޓެނިވި ފަރުވާގެ ޔަޤީންކަން، ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްމެ ‏‏ފޯރުކޮށްދިނުން. ޚާއްޞަކޮށް، ކެންސަރުގެ ބަލިތަކަށް ފަރުވާކުރުމާއި، ކިޑްނީއާއި ލިވަރ ‏‏ބަދަލުކުރުންފަދަ މުހިންމު އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ޚަރަދު، ހުސްނުވާ އާސަންދައިގެ ތެރެއިން މިވަނީ ‏‏ހިލޭ ހަމަޖެހިފައި. ‏

‏ހުސްނުވާ އާސަންދައިގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާރަށަކުން ބޭސް ލިބޭނެ ‏‏އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން، ރާއްޖޭގެ ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ، އެސް.ޓީ.އޯ. އިން ‏‏ރަށްރަށުގައި ޤާއިމުކުރާ ފާމަސީތަކުން އާސަންދައިގެ ދަށުން ބޭސްލިބޭނެ އިންތިޒާމު ‏‏ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވަނީ ފަށާފައި.‏

‏ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށާއި، އެކި ޢުމުރުފުރައިގެ މީހުންނަށްވެސް ‏‏ހުސްނުވާ އާސަންދައިގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ބޭސްފަރުވާ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު މިހާރުވަނީ ‏‏ހަމަޖެހިފައި. ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަކީ، މި ސަރުކާރުންދޭ އެއްވެސް ޚިދުމަތަކުން ‏‏މަޙުރޫމުވާނެ ބައެއް ނޫން. ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން މިގެންދަނީ، ޚާއްޞަ އެހީއަށް ‏‏ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދާއިމީ މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުވައިދެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް. ‏‏މިއަދު މިފެށޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރަށް މިކަމާ ގުޅޭ ބިލެއް ހުށަހެޅުމަށް ‏‏އަޅުގަނޑު ޤަޞްދުކުރާ ވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ދަންނަވަން. ‏

‏ ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ، މިދެންނެވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ‏‏ދުޅަހެޔޮކަމާއި އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުވައިދިނުމުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުން. އަދި ، ޞިއްޙީ ‏‏އަދި އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު، ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ގުނާލެވޭފަދަ ‏‏މިންގަނޑެއްގައި ހިފެހެއްޓުން. ‏

‏މަސްތުވާތަކެތިން ދިވެހި މުޖުތަމަޢު ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވައިލެވިފައިވާ ‏‏ތަޞައްވުރުގެ ދަށުން ޞިއްޙީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ދުޅަހެޔޮކަމަށްޓަކައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން ‏‏ސަލާމަތްވެފައިވާ މުޖްތަމަޢެއް ބިނާކުރަންޖެހޭ. މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ‏‏އަދި ރީހެބިލިޓޭޝަން ދިނުމަށްޓަކައި ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ ވަސީލަތްތަކާއި، ތަމްރީނު ކުރަންޖެހޭ ‏‏މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމަކީ، މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް. އެހެންކަމުން، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކުރިއަށް ‏‏އޮތް 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި އަމާޒަށް ވާސިލުވާނަން.‏
‏ ‏
‏ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ އަމާޒުތައް ހާސިލުވެވޭފަދަ ގޮތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ‏‏ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ސާފު ބޯފެނާއި، އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ‏‏ލިބޭނެގޮތް ހެދުމާއި، ރައްކާތެރިގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖްކޮށް ނައްތައިލެވޭނެ މަގު ‏‏ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަކީވެސް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް. ‏

‏ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް؛‏

‏ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ހިތްފަސޭހަ ދިރިއުޅުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދީ، ‏‏ކޮންމެ މީހަކީ ގެދޮރުވެރިއެއް ކަމަށް ހެދުމާއި، ތޮއްޖެހެމުން އަންނަ އާބާދީ ހިމެނޭ ރަށްތަކުގެ ‏‏ބިން ހިއްކުމަކީ، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގެ މުހިންމު ބައެއް. އެގޮތުން، ސަރުކާރުގެ ‏‏ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ވަޢުދުގެ ދަށުން އިޖްތިމާޢީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސްކީމެއް މިހާރުވަނީ ތަޢާރުފު ‏‏ކުރެވިފައި. އަދި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވޭ ގޯތީގައި ގެދޮރު ޢިމާރާތް ކުރެވޭނެ މަގުފަހިކުރުމަށް ‏‏ދޫކުރެވޭ ލޯނު ސްކީމެއް މިހާރުވަނީ އިފްތިތާޙު ކުރެވިފައި. ‏

‏ހަމައެޔާއެކު، ރާއްޖޭގައި އަމަންއަމާންކަމާއި ޞުލްޙަމަސަލަސްކަން ‏‏ޤާއިމުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އިތުރުކޮށް، އެކަންކަމުގެ އިންތިޒާމުތައް ‏‏ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ވަނީ ރޭވިފައި. އެގޮތުން، މީހުން ‏‏ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މިހާރަށްވުރެ އަވަސް ގޮތެއްގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ‏‏ދެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުމާއި، ލިބެންހުރި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން، މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ‏‏ފިޔަވަޅު އެޅުން ހިމެނޭ.‏

‏ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް މިހާރަށްވުރެ އަވަހަށް ‏‏އަދި ލުއިފަސޭހަކަމާއެކީ ދިނުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރެވެމުން. މިގޮތުން، ‏‏ސަރުކާރުގެ ވަޢުދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއް ވަޢުދު ކަމަށްވާ ޢުމުރުން 65 އަހަރުން މަތީގެ ‏‏މީހުންނަށް ކިޔޫގައި ނުތިބެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގައި މިހާރުވަނީ ‏‏ހަމަޖެހިފައި. އަދި ޢާންމު ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ އެންމެބޮޑު އެއް ޝަކުވާއަކީ، ސަރުކާރުގެ ‏‏އޮފީސްތަކުން ފޯނުތަކަށް ޖަވާބު ނުދިނުމުގެ ޝަކުވާ ކަމަށްވާތީ، އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ‏‏މިހާރުވަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވި، އެދެވޭ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދިފައި. ‏

‏ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް؛‏

‏ސަރުކާރުން އެންމެބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭންޖެހިފައިވަނީ، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ‏‏ރަނގަޅު ކުރުމަށް. ރާއްޖެއަށާއި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި އެކިއެކި ބޮޑެތި ‏‏މަޝްރޫޢުތައް، ރާއްޖޭގައި ހިންގުމުގެ ފުރުޞަތު، ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް ހުޅުވައިލައި، ‏‏ކަނޑައެޅޭ ވަކި ސަރަޙައްދުތަކެއްގައި އިޤްތިޞާދީ އިތުރު ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް. ހަމައެޔާއެކު، ‏‏ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިއާއި އިޤްތިޞާދު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ދާއިރާތަކަށް ‏‏އިސްކަންދީގެން، އެ ދާއިރާތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަކީ، ސަރުކާރުގެ މުހިންމު ސިޔާސަތެއް. ‏‏ހަމައެހެންމެ، ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާއާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކަށް އަވަސް ޙައްލެއް ‏‏ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި އެފަދަ ނިޒާމެއް ތަޢާރުފުކޮށް، އިޤްތިޞާދާއި ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން ‏‏ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް ނައްތައިލުމަށްޓަކައި އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ، ކުރިއަށް ‏‏އޮތް ތާނގައި ސަރުކާރުން ވަރަށްބޮޑު އިސްކަމެއްދެމުން ގެންދާނެ ކަމެއް. މިގޮތުން، ރާއްޖޭގައި ‏‏އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އިންވެސްޓް ކުރުމުގައި ހުރި ދަތިތައް ‏‏ޙައްލުކޮށްދިނުމަކީ، ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނޭ އިތުރު ޔަޤީންކަމެއް. ‏

‏މިގޮތުން، އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ‏‏ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯންތަކެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ ބިލް، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، ކުރިއަށް އޮތް ‏‏މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާނެ ވާހަކަ ‏‏ދަންނަވަން.‏

‏އެހެންކަމުން، މިދެންނެވި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ވީހާވެސް ގިނަ ‏‏ޢަދަދެއްގެ ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ސަރުކާރުން ‏‏ތަނަވަސްކޮށްދޭނެ. މިކަމުގައި ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި، އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ، ‏‏ޖަމާޢަތްތަކުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލެއްވުމާއި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މިއަދު ‏‏ރާއްޖޭގެ މުހިންމު ޞިނާޢަތްތަކުން ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ހުޅުވައިލެވިގެން ‏‏މެނުވީ، އަޅުގަނޑުމެން މި އެދޭ ތަރައްޤީ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ލިބިގެނެއް ނުދާނެ.‏

‏ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް؛

‏ސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ އެންމެ މުހިންމު ލަނޑުދަނޑިއަކީ، ރާއްޖޭގެ ‏‏ރައްޔިތުންގެ އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން. ހަމައެޔާއެކު، އެއްޤައުމުން އަނެއް ‏‏ޤައުމުގެ އިސްތިޤްލާލަށް އިޙުތިރާމުކޮށް، ހުރިހާ ޤައުމުތަކަކާއެކު ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ‏‏ތަރައްޤީކުރުން. ހަމައެއާއެކު، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން. އަދި ޚާރިޖީ ‏‏ސިޔާސަތުގެ އެންމެ މުހިންމު އަނެއް އަމާޒަކީ، ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންނަށާއި، ‏‏ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތް ހަރުދަނާކޮށް ފުޅާކުރުން. ރާއްޖޭން ‏‏ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންނަށް ވިސާ ހޯދުމުގައި ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށްދީ، ބޭރު ‏‏ޤައުމުތަކުގައި ކިޔަވަން ތިބޭ ދިވެހި ކުދިންނަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުން. ‏

‏ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް؛‏

‏މައިގަނޑު 8 ދާއިރާއެއްގެ މައްޗަށް ހިމެނޭ 5 އަހަރުދުވަހުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް ‏‏އެޖެންޑާއެއް ސަރުކާރުން މިހާރުވަނީ އެކުލަވައިލައިފައި. އެ އެޖެންޑާގެ ދަށުން، ސަރުކާރުގެ ‏‏ވިސްނުމުގައި ހުރި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލުތަކާއި، މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ‏‏ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން އިޞްލާޙު ގެންނަންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމަށްޓަކައި ‏‏އެކުލަވައިލާންޖެހޭ ބިލުތަކާއި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާންޖެހޭ ބިލުތަކާއި، ‏‏ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން އިޞްލާޙު ގެންނަންޖެހޭ ނުވަތަ އުވާލަންޖެހޭ ‏‏ޤާނޫނުތަކުގެ ބިލުތައް، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅަމުން ‏‏ގެންދާނަން. މިކަންކަމުގައި އެއްބާރުލެއްވުން ދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ‏‏ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން އެދެން. ‏

‏ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް؛‏

‏މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވައި، އިސްލާމީ ރިވެތި ‏‏އުސޫލުތައް ދަމަހައްޓައި، މި އުސޫލުތައް އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް އަމާނާތްތެރިކަމާއެކީ ‏‏ފޯރުވައިދިނުމަކީ، ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސް އަމާޒު. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، މި ސަރުކާރުން ‏‏މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާނީ، ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުގައި އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި ޢަޤީދާ ‏‏ވަރުގަދަކޮށް، ޤައުމިއްޔަތުގެ ރޫޙު ދިރުވައި އާލާކުރުމަށް.‏

‏މާތްﷲ، މި ލޮބުވެތި ވަޠަންގެ އެއްބައިވަންތަކަމާއި އުޚުއްވަތްތެރިކަން ‏‏ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓަވާށި! ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރަމުން މިގެންދާ ‏‏މަސައްކަތްތަކުގެ ހެޔޮނަތީޖާ، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދައްކަވާށި! މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށާއި، ‏‏އަޅުގަނޑަށާއި ސަރުކާރަށް އަދި ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް، ޤައުމުގެ ހެވާއި ‏‏ލާބައަށްޓަކައި ވަރުގަދަ ޢަޒުމަކާއި، ކެތްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ‏‏ދެއްވާށި! އާމީން. ‏

والســّلام عليــكم ورحـمــة اللّـه وبـركاتـه.‏


‎_______________________________‎