ފޮޓޯ އަލްބަމް

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި ގާއިމުކުރެވޭ ވަގުތީ ކެޓް ޝެލްޓަރގެ ބިންގާ އެޅުން

28 މާރިޗު 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޕެޓް ކެއަރ ފެސިލިޓީގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވައިފި
28 މާރިޗު 2024, ޚަބަރު
The First Lady graces ground-breaking ceremony for new pet care facility
28 March 2024, Press Release