ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 56 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ދިދަ ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ އިޙްތިފާލު

26 ޖުލައި 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President participates in flag hoisting ceremony to commemorate Independence Day 2021
26 July 2021, Press Release
މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ އިޙްތިފާލުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައިފި
26 ޖުލައި 2021, ޚަބަރު