ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް އަޅާނެ ބިމެއް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ބައެއް ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުބް

18 ޖުލައި 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓުގެ ބިމާބެހޭގޮތުން، ހަނިމާދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅުންކޮޅަކާއި ބައްދަލުކުރައްވައި އެކަމުގައި ރައްޔިތުން އެދޭގޮތް ހޯއްދެވުމުގެ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
18 ޖުލައި 2021, ޚަބަރު