ފޮޓޯ އަލްބަމް

އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

21 ފެބުރުވަރީ 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
21 ފެބުރުވަރީ 2021, ޚަބަރު
Indian Minister of External Affairs calls on the President
21 February 2021, Press Release