ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ޗޫޖިން ޓޮންގްޗުއަން ވިންޑް ފަރމްއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

6 ޑިސެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Vice President visits Qujing Tongquan Wind Farm
06 December 2023, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ޗޫޖިން ޓޮންގްޗުއަން ވިންޑް ފާރމްއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
6 ޑިސެންބަރު 2023, ޚަބަރު