Photo Album

Press conference held by the President on 05/12/2023

05 December 2023

Related Articles

މި އަހަރު ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި 50 މީހަކު ޙައްޖަށް ފޮނުވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
5 ޑިސެންބަރު 2023, ޚަބަރު
މިފްކޯ އަކީ %100 ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވައިފި
5 ޑިސެންބަރު 2023, ޚަބަރު
އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ސްކޫލް ސެޝަން، ޤައުމީ ސަލާމުން ފަށާގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
5 ޑިސެންބަރު 2023, ޚަބަރު
The President announces Government sponsorship for 50 individuals' Hajj Pilgrimage this year
05 December 2023, Press Release
The President declares MIFCO to be a 100% state-owned enterprise
05 December 2023, Press Release
މެޑިކަލް ޗެކްއަޕަށާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހޮސްޕިޓަލް ބަދަލުވާއިރު އަތުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދާއި، އައި.ވީ.އެފް. ގެ ފަރުވާއަށް އާސަންދަ ދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
5 ޑިސެންބަރު 2023, ޚަބަރު
ކައުންސިލްތަކުން އެދޭ، އެއަތޮޅެއްގައި ހިމެނޭ ރަށްރަށާއި ފަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އެކައުންސިލަކަށް ރަށެއް ނުވަތަ ފަޅެއް ވަކި އުސޫލުތަކެއްގެ ދަށުން ލިބޭނެ ގޮތެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި
5 ޑިސެންބަރު 2023, ޚަބަރު
The President Announces Decision to Commence Daily School Sessions with National Anthem, Starting Next Academic Year
05 December 2023, Press Release
ރަށްރަށުގައި އަސާސީ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތަކާއި، ހިޔާ އަދި ވިނަރެސް ފްލެޓްތަކުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ދައްކާ އަދަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
5 ޑިސެންބަރު 2023, ޚަބަރު
The President announces significant reduction in monthly payments for Hiya, Vinares and essential housing units in the atolls
05 December 2023, Press Release
The President permits Councils to include uninhabited islands and lagoons in their atolls under their jurisdiction
05 December 2023, Press Release
The President Decides to Include Routine Medical Check-ups and IVF Services Under the Aasandha Scheme
05 December 2023, Press Release