ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ނައިބު، ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޗައިނާއަށް ފުރާވަޑައިގަތުން

4 ޑިސެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Vice President departs for China to attend the ‘China-Indian Ocean Region Forum on Development Cooperation’
04 December 2023, Press Release