ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތުރުކީވިލާތަށާއި ޔޫ.އޭ.އީ.އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުން

3 ޑިސެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ފޭބުމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމަށް އިޙްތިރާމު ކުރައްވާނެކަމަށާއި، އެގޮތަށް އެކަން ކުރިއަށްދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
3 ޑިސެންބަރު 2023, ޚަބަރު
ދިވެހިރާއްޖެއިން ތުރުކީވިލާތަށް އެކްސްޕޯޓްކުރާ މަހުގެ ބާވަތްތަކުން ނަގާ ޓެރިފް ކުޑަކުރުމަށް ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
3 ޑިސެންބަރު 2023, ޚަބަރު
The Administration is actively seeking a solution to reduce tariffs levied on fish exports to Türkiye, says the President
03 December 2023, Press Release
The Indian Government assures its commitment to respecting the desire of the Maldivian people to abstain from accommodating foreign military presence within the country, says President Dr Muizzu
03 December 2023, Press Release