ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

9 ނޮވެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Prime Minister of Sri Lanka hosts an official luncheon in honour of President Solih
09 November 2021, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޝަރަފުގައި ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަސްމީ ޖާފަތެއް ދެއްވައިފި
9 ނޮވެންބަރު 2021, ޚަބަރު