ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ނައިބު ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުން

7 ނޮވެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އޮތް ހިނދު ދިވެހި ދަރިންގެ ހިތްތަކުގައި އިސްލާމީ ޢަޤީދާ އަށަގެންނެވުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ 
7 ނޮވެންބަރު 2021, ޚަބަރު
Vice President advises to double down efforts to instil Islam in the hearts of youngsters as we remain a 100 per cent Muslim nation
07 November 2021, Press Release