ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މޯލްޑިވްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

26 އޮކްޓޫބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President delivers the keynote address at the Maldives Investment Forum: states that the Maldives is open for business
26 October 2021, Press Release
މޯލްޑިވްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުން: ދިވެހިރާއްޖެ އޮތީ ވިޔަފާރިތަކަށް ހުޅުވާލެވިފައި
26 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު