ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރ. އަލިފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ޒިޔާރާތްކުރައްވައި އެތަނުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށްލެއްވުން

9 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރ. އަލިފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ފުލުހުންގެ މަސައްކަތުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ދަތިތައް އޮޅުންފިލުއްވައިފި
9 ސެޕްޓެންބަރު 2021, ޚަބަރު
President visits Alifushi Police Station and meets senior officers
09 September 2021, Press Release