ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

18 ޖުލައި 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: މަޝްރޫޢުތަކާއެކު ތަރައްޤީގެ ގޮތުން ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތައް ލިބެމުން އަންނަކަން ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރައްވައިފި
18 ޖުލައި 2021, ޚަބަރު
President meets Hanimaadhoo Island Council and WDC; Council says rapid development observed with government projects underway
18 July 2021, Press Release